35.350 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 december 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 januari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.


Documenten