35.422

Wet herstel voorzieningen Sint EustatiusDoelstelling van dit wetsvoorstel is het verlengen van de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius en de huidige voorzieningen die tot stand zijn gekomen op grond van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) geleidelijk af te bouwen.

Het doel van de geleidelijke afbouw is dat de ingreep zo in verhouding blijft staan tot de actuele bestuurlijke situatie en perspectief biedt op herstel en normalisering.

In vier fases (1) Voortzetting huidige voorzieningen (2) Systeem van inrichting geleidelijk herstel (3) de terugkeer van de gezaghebber en de taak van de Rijksvertegenwoordiger na het beëindigen van de voorzieningen wegens grove taakverwaarlozing en (4) volledig herstel van de voorzieningen, wordt toegewerkt naar een einddoel, namelijk het bewerkstelligen van een reguliere bestuurlijke situatie op Sint Eustatius.

Het wetsvoorstel voorziet daarnaast gedurende de geleidelijke afbouw in het herstel en de aanscherping van het toezicht op de uitoefening van de taken van het openbaar lichaam om goed bestuur te kunnen borgen.

Van groot belang is de bereidheid van de toekomstige eilandraadsleden en gedeputeerden tot constructieve samenwerking en communicatie, onderling en met de regeringscommissaris, en de bereidheid om hun taken en bevoegdheden uit te oefenen ten bate van het collectief belang van het openbaar lichaam en de inwoners van Sint Eustatius. De regeringscommissaris zet zich daarom in om op transparante wijze en in goed overleg met de toekomstige ambtsdragers, inwoners en het maatschappelijk middenveld zijn taken uit te oefenen en om gezamenlijk te werken aan goed bestuur van Sint Eustatius.

Met dit wetsvoorstel wordt de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2020

titel

Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van:

  • a. 
    de artikelen 6 tot en met 10, die in werking treden op de dag na de dag waarop overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van deze wet de benoemde leden tot de eilandsraad zijn toegelaten;
  • b. 
    artikel 16, derde lid, dat in werking treedt op de dag waarop de gezaghebber bij koninklijk besluit is benoemd.

Documenten

72
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten