Stemming Wet herstel voorzieningen Sint EustatiusVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) (35422).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Rosenmöller zal een stemverklaring afleggen namens een groot aantal fracties. Overeengekomen is dat zij daarom wat langer zal duren dan gebruikelijk.


De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Alle fracties behoudens de fractie van de PVV en de Fractie-Otten hebben mij in mijn hoedanigheid als voorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties gevraagd om een stemverklaring af te leggen ten aanzien van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius.

Op 6 februari 2018 namen beide Kamers in één dag de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius met algemene stemmen aan. In die wet worden voorzieningen getroffen waarbij de lokale democratie tijdelijk buiten werking werd gesteld, een besluit dat bepaald niet lichtzinnig is genomen, maar waarover wij de afgelopen twee jaar periodiek zijn geïnformeerd, zowel op bestuurlijk vlak als op het vlak van de infrastructuur en van het sociaaleconomisch terrein.

De staatssecretaris heeft in 2018 de Eerste Kamer toegezegd een geleidelijke terugkeer naar de reguliere situatie te onderzoeken en uit te werken. De commissie is verheugd te constateren dat met het voorliggende wetsvoorstel hieraan uitvoering wordt gegeven. Aanvaarding van het wetsvoorstel luidt een nieuwe fase in op weg naar herstel van de lokale democratie op Sint-Eustatius. Wij zien met vertrouwen uit naar de geplande verkiezing voor de eilandsraad van oktober aanstaande en hopen dat de kwaliteit van bestuur en democratie in Sint-Eustatius echt zal verbeteren.

Voorzitter. Om de zojuist genoemde redenen zullen de fracties namens wie ik mag spreken voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rosenmöller. Zijn er nog andere fracties die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik dank de initiatiefnemers en de ministers voor hun aanwezigheid bij de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele momenten, zodat u de initiatiefnemers kunt feliciteren met de aanvaarding van hun initiatiefwetsvoorstel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.