Eerste Kamer akkoord met herindeling in Groningen en splitsing in Noord-BrabantDe Eerste Kamer heeft dinsdag na een kort plenair debat met minister Ollongren (BZK) ingestemd met wetsvoorstellen voor het samenvoegen van de Groningse gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de gemeente Eemsdelta en het splitsen van de Noord-Brabantse gemeente Haaren. Alleen de PVV kon zich niet verenigen met de wetsvoorstellen en vroeg aantekening bij beide wetsvoorstellen. PVV-senator Van Hattem diende een motie in om de gemeenten die straks delen van de te heffen gemeente Haaren krijgen, te vrijwaren van achterstallige verplichtingen in het huisvesten van erkende vluchtelingen. De motie werd dinsdagavond verworpen. De fracties van FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor, de fracties van SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden tegen.

Senator Van Hattem gaf aan dat de splitsing van Haaren in veel opzichten volgens het boekje is gegaan, maar vroeg in het debat aandacht voor problemen die kunnen ontstaan bij de taakstelling voor het huisvesten van asielzoekers na de splitsing van de gemeente Haaren. Deze gemeente heeft de taakstelling op dit punt niet gehaald en de Huisvestingswet regelt niet wat er na splitsing en opheffing van een gemeente gaat gebeuren met die taakstelling. Van Hattem vroeg de minister de 'ontvangende gemeenten' te vrijwaren van bestuurlijke dwang om de achterstallige taakstelling van Haaren na opheffing van deze gemeente op 1 januari 2021 over te nemen. Minister Ollongren erkende dat inderdaad niet in de Huisvestingswet staat hoe bij splitsing van gemeenten met de taakstelling voor het huisvesten van statushouders uit de opgeheven gemeenten moet worden omgegaan. De gemeenten moeten er samen in onderling goed overleg uitkomen, aldus de minister. Daarvoor zijn wat haar betreft geen extra regels nodig. Zij zegde niet toe dat de taakstelling dan komt te vervallen en ontried daarom de motie van senator Van Hattem.

Senator Van Hattem uitte met betrekking tot de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn zorg dat de inwoners zich hierover niet in een referendum hebben kunnen uitspreken. Ook wees hij erop dat er nu al financiële problemen zijn en dat het samengaan van de drie gemeenten in de nieuwe gemeente Eemsdelta die niet zullen oplossen. Er ontstaat dan al direct een financieel zwakke gemeente, aldus Van Hattem. Senator Van der Linden (FVD) constateerde in een interruptie dat er wel degelijk draagvlak in de gemeenten is voor de samenvoeging en vroeg aan Van Hattem of dat niet voldoende was, hetgeen niet het geval bleek. Volgens minister Ollongren was het proces van herindeling zorgvuldig gegaan, met steun van de betrokken gemeenteraden die zich baseerden op wensen van inwoners. Zij noemde het een mooi voorbeeld van herindeling van onderop; de betreffende herindeling gaat volgens haar terug op plannen uit 2012. Dat het moeilijke tijden zijn voor gemeente, met name als gevolg van de coronacrisis, ontkende zij niet, maar zij zei geen signalen te hebben ontvangen over verslechteringen als gevolg van deze herindeling.


Deel dit item: