Stemming motie Aanvullingswet natuur OmgevingswetVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet),

te weten:

  • de motie-Rietkerk c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34985, letter K).

(Zie vergadering van 30 juni 2020.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen, voor zover niet al gebeurd? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (34985, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.