35.535

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevelDit wetsvoorstel implementeert het kaderbesluit 2002/584/JBZPDF-document van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (EAB) en de procedures van overlevering tussen de lidstaten opnieuw in de Overleveringswet. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is gebleken dat onderdelen van de Overleveringswet niet verenigbaar zijn met de door het Hof gegeven uitleg aan bepalingen van het kaderbesluit EAB.

Met dit voorstel vindt een herimplementatie van het kaderbesluit EAB plaats. Ook is op twee punten uitvoering gegeven aan aanbevelingen op EU-niveau, waaraan in de praktijk ook behoefte bleek te bestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV.

Afwezig: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 juli 2020

titel

Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten