35.599

Invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraarsDit wetsvoorstel implementeert artikel 162 van de EU-richtlijn 2009/138/EGPDF-document betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II / Solvency II) (PbEU L 335) in de Wet op het financieel toezicht. Met deze aanpassing wordt het verrichten van diensten in het levens- en schadeverzekeringsbedrijf door levens- en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen EU-lidstaat is naar Nederland (derdelandverzekeraars) niet langer toegestaan.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 4 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten