Dinsdag 12 januari 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

5.
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

6.
35578, H

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vervolg versnelling aanpak woningtekort; Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2020 inzake vervolg versnelling aanpak woningtekort

9.
35424, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK naar aanleiding van de derde verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming; Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020 inzake beantwoording vragen derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

10.
Toezegging T02234

Toezegging Punten voor evaluatie (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2020 inzake kabinetsreactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders

11.
34430, W

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herziene Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020 inzake herziening Aanwijzingen voor externe contacten van rijksambtenaren

12.
Themadebat decentralisaties (voorstel-Ganzevoort)

Bespreking stand van zaken

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen