Dinsdag 19 januari 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 15 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.35518

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Voorbereidend onderzoek

4.35532

Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer

Voorbereidend onderzoek

5.35533

Behandeling van tweede lezingen van Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering

Voorbereidend onderzoek

8.Toezegging T02839

Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 inzake deze toezegging

11.Rondvraag


Korte aantekeningen