35.677

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirusDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt met deze ISB verhoogd.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, FVD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1, Fractie Den Haan.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten