Verslag van de vergadering van 19 januari 2021 (2020/2021 nr. 20)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening) (35463);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (35627);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) (35641);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-VIII);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-XV).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.


Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie vraagt aantekening voor het wetsvoorstel 35463, betreffende de EU-zeehavenverordening.


De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Mevrouw Teunissen.


Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wenst aantekening bij de zevende begroting van OCW, nr. 35627.


De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Teunissen. Wenst een van de andere leden aantekening? Dat is niet het geval.

Thans is aan de orde de stemming over een motie. De heer Schalk.


De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter, ook voor de extra gelegenheid. En dank natuurlijk aan mijn collega, die mij er heel attent op wees dat ik aantekening vraag tegen 35627.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening) (35463) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van de SGP en de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (35627) te hebben kunnen verenigen.

Dan schors ik, in afwachting van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemming aanwezig zal zijn, voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.