Nieuws uit de commissies dinsdag 2 februari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 2 februari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Stikstofreductie en natuurverbetering

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt vast dat een plenaire behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering op 23 februari 2021 niet meer haalbaar is en stelt voor, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, dit wetsvoorstel op 2 maart 2021 plenair te behandelen.

Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten het verdere behandeltraject van het inwerkingtredings-KB Omgevingswet op 9 februari 2021 te bespreken, inclusief het moment voor het leveren van inbreng.

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), D66 (Stienen) en PvdA (Vos). Vooralsnog staat de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel geagendeerd voor 9 februari 2021, onder voorbehoud van de tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van verslag.

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), GroenLinks (Karimi) en PvdA gezamenlijk, de PVV (Faber) en de SP (Van Apeldoorn). De Fractie-Van Pareren, Fractie-Otten en fractie van 50PLUS hebben aangegeven zich aan te willen sluiten bij de vragen van fractie van de VVD. De fractie van het CDA heeft aangegeven zich deels te willen aansluiten bij de vragen van de VVD-fractie.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Toezegging evaluatie wet; Toezegging verlenging wet

De leden van de PvdD-fractie (Nicolaï) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie ten aanzien van deze Kamerstukken:

Covid-19

Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 januari 2021

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De commissies geven tevens te kennen behoefte te hebben aan een debat met de minister van VWS over de brief van 28 januari 2021 en de mogelijke verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526), bij voorkeur voor 1 maart 2021, en kunnen instemmen met het doorgeleiden van dit verzoek naar de Voorzitter van de Kamer.

Plenair

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

De commissies Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en Justitie en Veiligheid brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en geven de voorzitter in overweging om dit wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen, maar op zijn vroegst op 23 februari 2021.

Hamerstukken

Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Jeugdwet en Jeugdbescherming

De commissies Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerden dinsdag een mondeling overleg met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de en minister voor Rechtsbescherming over ontwikkelingen rond de Jeugdwet en de jeugdzorg.

Divers

Brief herziening Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren

De leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Koole) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Op verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken zal ambtelijk worden nagegaan in welke mate de herziening van de Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren de bestaande werkwijzen binnen de Eerste Kamer zou kunnen raken.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.