Stemming andere motie Stikstofreductie en natuurverbeteringVerslag van de vergadering van 9 maart 2021 (2020/2021 nr. 28)

Aanvang: 14.12 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen andere motie Stikstofreductie en natuurverbetering

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering),

te weten:

  • de motie-Van Rooijen over passende seniorenhuisvesting (35600, letter P).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen we over de motie 35600, letter P, de motie van het lid Van Rooijen over passende seniorenhuisvesting. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Meneer Van Rooijen, het is niet gebruikelijk om over uw eigen motie een stemverklaring af te leggen, dus die mogelijkheid geef ik u ook niet.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, voorzitter. Ik had in het College van Senioren gemeld, en ook nog aan het begin van de vergadering, dat ik de motie over de ouderenkorting zal aanhouden.

De voorzitter:

Ja, en nu hebben we het over de motie over passende seniorenhuisvesting.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

O, neemt u me niet kwalijk.

De voorzitter:

Ik zei nog met zo veel nadruk: de motie "P" van "Passende seniorenhuisvesting"; u kunt zich haast niet vergissen! Maar het is wel goed dat u me er nog even aan herinnert. Dank u wel.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Faber met een stemverklaring over de motie van het lid Van Rooijen over passende seniorenhuisvesting.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ja, voorzitter. De motie is ook sympathiek, maar de woningnood geldt voor alle leeftijdsgroepen, met name jonge mensen; die kunnen geeneens een gezin stichten. Om de woningnood voor alle leeftijdsgroepen, zowel jong als oud, op te lossen, zou een motie met de strekking "grenzen dicht" meer hout snijden. We zullen dan ook tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? De VVD-fractie. Mevrouw Klip, ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Ja, voorzitter, dank u wel. Wat niet vaak gebeurt: ik sluit me namens de VVD-fractie aan bij de woorden van mevrouw Faber. Ook wij vinden de motie sympathiek ogen, maar ze gaat uitsluitend over senioren. Waarom betrek je ook niet bijvoorbeeld juist jongeren hierbij? Want je zou ook jongeren heel goed in vrijkomende boerderijen kunnen huisvesten, of in woningen die daar komen. Bovendien leek een heel specifieke nadruk op ouderenhuisvesting, midden in het landelijk gebied, ons ook niet in alle gevallen heel effectief. Wij zullen dus tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Klip. Een van de andere leden? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35600, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, Fractie-Otten, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik zie in mijn draaiboek dat ik nu het woord geef aan de heer Van Rooijen, die graag het woord wenst over de motie op stuk 35572, letter J. We zijn héél benieuwd wat hij daarover gaat zeggen.

(Hilariteit)

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, het is eigenlijk prima dat er hier in deze barre tijden van corona zo'n opgewekte stemming heerst!

Voorzitter. Ik had een motie ingediend om de ouderenkorting te verhogen als de inflatie zou stijgen. De inflatie stijgt, dus de koopkracht daalt, maar aangezien het officiële nieuwe inflatiecijfer — anders dan ik vorige week dacht — er vandaag nog niet is, wil ik de motie aanhouden totdat het nieuwe, officiële inflatiecijfer er is en dan de motie in stemming brengen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35572, letter J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.