Stemming moties Stikstofreductie en natuurverbeteringVerslag van de vergadering van 16 maart 2021 (2020/2021 nr. 29)

Aanvang: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Stikstofreductie en natuurverbetering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35600, letter R, was letter O);
  • de motie-Koffeman c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35600, letter U).

(Zie vergadering van 9 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35600, letter R, de gewijzigde motie van het lid Koffeman c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Gaat uw gang, mevrouw Jorritsma namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Door ziekte van mevrouw Klip zal ik de stemverklaring afleggen. Ik doe het gelijk over beide moties-Koffeman die nu voorliggen. De eerste motie bepleit het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst van de PAS-melders. In vergunningenland telt het adagium "gelijke monniken, gelijke kappen", wat voor andere politieke drijfveren je daar ook bij hebt. Kortom, de regering kan gewoon niet met twee maten meten.

Iets vergelijkbaars geldt ook voor tweede motie, de motie op letter U. De minister staat daar niet als politiek vertegenwoordiger, maar als bevoegd gezag voor de vergunningverlening. De politieke besluitvorming over het in gebruik nemen van Lelystad Airport vindt plaats in de Tweede Kamer. De minister kan niet anders dan de correcte weg ten aanzien van de vergunningverlening bewandelen. Om die redenen — het zal u niet verbazen — zal de VVD-fractie tegen beide moties stemmen.

Tot slot gebeurt er hier staatsrechtelijk ook wel iets heel vreemds. De heer Koffeman cum suis stellen zaken voor waar de Eerste Kamer echt niet over gaat. Tegen die achtergrond verbaast het onze fractie dan ook zeer dat partijen die de staatsrechtelijke juistheid altijd zo hoog in het vaandel hebben, toch overwegen deze moties of in elk geval een van beide te steunen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Dan de heer Berkhout namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Berkhout (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, dank u wel. Deze stemverklaring geldt ook voor beide moties. Afgezien van wat onze fractie verder vindt van een vliegveld bij Lelystad, vinden wij deze moties niet de juiste aanvliegroute voor dit dossier. Wij zullen dan ook niet voor deze moties stemmen.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Berkhout. Mevrouw Prins namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prins (CDA):

Meneer de voorzitter. Het CDA zal tegen beide moties stemmen. Ten aanzien van motie 35600, letter R, merkt de fractie op dat zij uitdrukkelijk onderscheid wenst te maken tussen de juridische gang van zaken rond aanvragen en verificatie van de PAS-meldingen enerzijds en de politieke besluitvorming anderzijds. Ook in dit geval dient het recht een zuiver en ordentelijk verloop te hebben. Het past in een rechtsstaat niet om met verschillende maten te meten. Daarbij hecht de fractie eraan te constateren dat Lelystad Airport net zoals vele andere aanvragers gewoon te goeder trouw de eerste PAS-melding heeft gedaan op basis van de toen gehanteerde rekenmethode. Ten aanzien van de politieke besluitvorming geldt dat de keuze voor het al of niet openstellen van Lelystad Airport aan het volgende kabinet is, daar dit onderwerp controversieel is verklaard.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins. Dan de heer Van Rooijen namens de fractie van 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. De motie-Koffeman onder U van Utrecht vraagt de minister gebruik te maken van de aandeelhouderspositie in zowel Schiphol als Lelystad. Mijn fractie vindt dat de motie in strijd is met ons vennootschapsrecht en eigenlijk ook oneigenlijk gebruikmaakt van de aandeelhouderspositie, ten laste van overige aandeelhouders. Dit juridische punt staat uiteraard helemaal los van de politieke besluitvorming, die aan het volgende kabinet is. Daar kunnen en mogen wij vandaag dus ook geen oordeel over geven. Wij zullen derhalve tegen de motie-Koffeman onder U stemmen. Dat geldt overigens ook voor de andere motie, onder R.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik zie dat de heer Pijlman nog iets wil zeggen, namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman (D66):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil het volgende zeggen over de moties. De eerste motie van de heer Koffeman zullen wij steunen. Lelystad Airport had niet op deze lijst van PAS-legalisering moeten staan. Daarvoor is de uitstoot ook te hoog. De tweede motie zullen we niet steunen. Het eerste deel van het dictum zouden we wel kunnen steunen, namelijk het deel waarin staat dat de regering wordt verzocht om de behandeling op te schorten tot een nieuw kabinet daarover een besluit zal nemen. Wat daarin wordt gevraagd, is ook al in de controversieelverklaring gebeurd. Maar in het tweede deel gaat het over de meerderheidsaandeelhouder die zijn invloed wil gebruiken. Dat is governancetechnisch en ook juridisch niet juist. Die motie zullen we dus niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over deze twee moties? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35600, letter R, was letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV en Fractie-Nanninga ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte stemmen we over de motie 35600, letter U, de motie van het lid Koffeman c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport. Wenst een van de leden over deze motie nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35600, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdA, de PvdD en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie en Fractie-Nanninga ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.