Dinsdag 20 april 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.T02789 / 35300, AP

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van het rapport “Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”; Miljoenennota 2020; Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

Bespreking

4.Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (COM(2021)93)

Bespreking voorstel EU-richtlijn met bijbehorend BNC-fiche

6.Voorstel zelfreflectie naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht

8.Rondvraag


Korte aantekeningen