Nieuws uit de commissies dinsdag 20 april 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 20 april 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van dit voorstel van Rijkswet op dinsdag 1 juni 2021 te houden, inclusief stemming, en met mogelijke deelname van bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten en/of de Gevolmachtigd Ministers van deze Caribische landen in het Koninkrijk.

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 om 12 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 11 mei 2021.

Toekomstperspectief landbouwsector

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 februari 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en SGP (Schalk).

Arbeidsmarkt in balans

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 31 maart 2021 wordt geleverd door de leden van de fracties van PvdA (Sent) en PvdD (Prast).

Verduidelijking burgerschapsopdracht scholen funderend onderwijs

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 om 12 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 8 juni 2021.

JBZ-Raad

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Europese Raad Algemene Zaken

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 20 april 2021

De fractie van GroenLinks (Karimi) levert inbreng voor een brief inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken.

Actieplan voor integratie en inclusie

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Commissiemededeling inzake het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027;

EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

De commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 april 2021 (35760, A) in nader schriftelijk overleg te treden. Inbreng daartoe wordt heden geleverd door de fractie van SGP (Schalk).

Straffen en beschermen

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden";

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor rechtsbescherming over Gateway Review Wet straffen en beschermen; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het tweede Gateway Review Wet straffen en beschermen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

COVID-19

Spoedwetgeving testbewijzen

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en besluiten, ervan uitgaande dat de wetsvoorstellen Invoering aanvullende maatregelen internationaal personenverkeer in verband met bestrijding covid-19-epidemie (35808) en Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (35807) de Kamer op 29 april 2021 bereiken, op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota('s) naar aanleiding van verslag op 14 mei a.s., stellen de commissies voor beide wetsvoorstellen op 18 mei 2021 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen.

Verlenging maatregelenpakket Europees Nederland

Regeling van 13 april 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse zaken/Algemene Zaken en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nemen de bij brief van 13 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen voor kennisgeving aan.

Verlenging maatregelen onderwijs; openstelling BSO

Regeling van 13 april 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen de bij brief van 13 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang voor kennisgeving aan.

Interpellatieverzoeken informatievoorziening en inreizen

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreken de interpellatieverzoeken van de leden Van Hattem (PVV) en Nicolaï (PvdD), die later deze dag aan de Kamer zullen worden voorgelegd.

De interpellatie is met instemming van de Kamer dinsdagavond gehouden.

Plenair

Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen zo spoedig mogelijk ná 18 mei 2021.


Deel dit item: