35.526

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19Dit wetsvoorstel dient ter vervanging van de noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus op dit moment zijn vastgelegd. Hiermee wordt het mogelijk om voor de periode na de zomer van 2020 noodzakelijke maatregelen te nemen ter bestrijding van het COVID-19 virus en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Het wetsvoorstel is gericht op een balans tussen enerzijds de noodzaak van snelheid en flexibiliteit van handelen en anderzijds de noodzaak van democratische legitimatie en waarborgen voor de bescherming van grondrechten.

Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad.

De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in beginsel drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Aangezien niet duidelijk is hoe het verloop van de verspreiding van de epidemie van het COVID-19 virus er uit zal zien en nog onduidelijk is wanneer middelen ter bescherming tegen het COVID-19 virus – zoals een vaccin – beschikbaar komen, voorziet de wet in de mogelijkheid van eerdere maar ook latere beëindiging. Elke drie maanden moet een nieuwe verlengingsbeslissing aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie met uitzondering van het lid Voordewind.

Tegen: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV, FVD en Van Haga en het lid Voordewind (ChristenUnie).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 na hoofdelijke stemming aangenomen.

Voor: 48 stemmen (CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP, OSF en 50PLUS).

Tegen: 24 stemmen tegen (Fractie-Otten, FVD, PVV, PvdD en SP).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van VWS van 6 juli 2021 in het kader van de toezeggingen T03145 en T03146 (EK 35.526 / 25.295, BS).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het openstellen van terrassen zonder coronatoegangsbewijs, een nadere regeling voor afhaal en een herstelpunt (EK 35.526 / 25.295, CG met bijlage).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 in verband met wijzigingen ten behoeve van het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en een wijziging over sportevenementen op Bonaire een wijziging in verband met technische wijzigingen ten aanzien van coronatoegangsbewijzen Sint Eustatius en Saba en de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, CH met bijlagen).

Moties en toezeggingen

De commissies hebben de minister van VWS bij brief van 23 juli 2021 een rappel over de toezeggingen en moties met betrekking tot de covid-19-maatregelen gestuurd. De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF met bijlage).

Uitvoering motie Janssen

De Eerste Kamer heeft op 23 februari 2021 een debat gevoerd met de ministers van J&V en van VWS over de uitvoering van de motie-Janssen c.s., (EK, L) het verslag van een nader schriftelijk overleg van 28 januari 2021 (EK, AC) het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, AJ) en het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.PDF-document

Tijdens het debat zijn een tweetal moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 2 maart 2021.

Op 25 juni 2021 is ter uitvoering van deze motie en de motie-De Boer (EK, AK) het wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874) ingediend.

Interpellatie Van Hattem c.s en Nicolaï

De Eerste Kamer heeft op 20 april 2021 ingestemd met het verzoek van het Lid Van Hattem om op dezelfde dag een interpellatie te houden over de tekortschietende en uitblijvende informatievoorziening vanuit het kabinet en over de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (EK, I).

De interpellatie vond plaats op 20 april 2021 gezamenlijk met de interpellatie van het lid Nicolaï.

De commissies hebben bij brief van 10 juni 2021 bij de bewindspersonen geïnformeerd naar de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van het covid-19-virus, waarbij onder meer speciaal aandacht wordt gevraagd voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (EK, I) en toezegging T03019.

Debat op 25 mei 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het debat vond gezamenlijk met de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807) en Invoering aanvullende maatregelen internationaal personenverkeer in verband met bestrijding COVID-19 epidemie (35.808) plaats.

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend waarover op 1 juni 2021 is gestemd.

Debat op 12 en 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen) is betrokken bij het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op 12 en 13 juli 2021. Tijdens dit debat zijn de motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (EK 35.526 / 35.874, BV) en de motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW) ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juli 2021.

Brieven in het kader van de bestrijding van covid-19

De commissies hebben op 8 juni 2021 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg over de toezegging T03019 Actief informeren over COVID-19 en bestrijden van desinformatie.

De commissies hebben op 8 juni 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS van 28 mei 2021 ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, BK met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW hebben bij brief van 28 mei 2021 inbreng geleverd voor een nader verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie (EK 35.526 / 25.295, AW).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en voor BiZa/AZ en voor IWO hebben de minister van VWS bij brief van 2 april 2021 (EK 35.526 / 25.295, AR) een rappel gestuurd over openstaande toezeggingen en niet uitgevoerde moties in het kader van de COVID-19 bestrijding.

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het ho en de bso en het heropenen van het vo en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM met bijlagen).

De Eerste Kamer heeft bij brief van 13 oktober 2020 verzocht om voorlichting over dit voorstel (EK, D). De Eerste Kamer heeft bij brief van 22 oktober 2020 de voorlichting van de Raad van State over dit wetsvoorstel (EK, F) ontvangen. Zie voor een samenvatting van de voorlichting de website van de Raad van State.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2020

titel

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-237] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-237] documenten