35.831

Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees StabiliteitsmechanismeDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). De verdragswijziging (Tractatenblad 2021, nr. 20PDF-document) beoogt het ESM een sterkere positie te geven bij het steunen van eurolanden in financiële problemen en de inzet van het ESM als vangnet voor probleembanken in de eurozone.

In 2012 kwam tussen de toenmalige lidstaten van de eurozone het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tot stand (zie dossier 33.221). Destijds is afgesproken dat er een effectieve achtervangregeling zou komen voor het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor banken. Hiervoor was een wijziging van het ESM-verdrag nodig. Als onderdeel van deze wijziging zijn aanvullende afspraken gemaakt over verdere versterking van het ESM. Deze afspraken richten zich op het versterken van de effectiviteit van ESM-instrumenten voor preventieve financiële bijstand, het vergroten van de rol van het ESM bij het verstrekken van financiële stabiliteitssteun en het versterken van het raamwerk voor het waarborgen van een houdbare overheidsschuld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 16 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2021

titel

Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2021, 20)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten