Nieuws uit de commissies dinsdag 11 mei 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 20 april 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), Fractie-Nanninga (Van Pareren), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).

EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Commissiemededeling: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van de PvdA (Karakus) en PvdD (Prast).

Toezegging Resultaten validatie aannames stelselherziening rechtsbijstand

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PVV (Bezaan).

Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 april 2021 (35600, V)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman).

Voorstel voor een Verordening betreffende roaming

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie GroenLinks (Kluit). De commissie ziet geen aanleiding voor indiening van een subsidiariteitsbezwaar.

Toezegging Monitoring effecten van de aanpassing van de SDE+-regeling en ODE

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Crone).

COVID-19

Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - op vrijdag 21 mei 2021 - zal het wetsvoorstel, samen met wetsvoorstel 35808, op 25 mei 2021 plenair worden behandeld, inclusief eventuele stemmingen. Ook het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wordt hierbij betrokken, waarbij fracties de vrijheid hebben met twee woordvoerders in te tekenen voor het debat. De commissies ondersteunen voorts het voorstel om de spreektijden te beperken en stellen voor om in ieder geval de bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat voor 25 mei a.s. uit te nodigen en, afhankelijk van de beantwoording van de schriftelijke vragen, de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - op vrijdag 21 mei 2021 - zal het wetsvoorstel, samen met wetsvoorstel 35807, op 25 mei 2021 plenair worden behandeling, inclusief eventuele stemmingen. Ook het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wordt hierbij betrokken, waarbij fracties de vrijheid hebben met twee woordvoerders in te tekenen voor het debat. De commissies ondersteunen voorts het voorstel om de spreektijden te beperken en stellen voor om in ieder geval de bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Justitie en Veiligheid, en Infrastructuur en Waterstaat voor 25 mei a.s. uit te nodigen en, afhankelijk van de beantwoording van de schriftelijke vragen, de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over voortgang incident Google en Apple Framework Coronamelder; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De leden van de fractie van GroenLinks (De Boer) besluiten vandaag, 11mei 2021, inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

De fractie van GroenLinks (Kluit) levert heden inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bespreking van de stand van zaken rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De overige fracties besluiten het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op dit onderwerp gelet op de brief van de minister van BZK van 23 april 2021 (33118/34986, BN) aan te houden tot na de ontvangst van de in die brief aangekondigde nadere informatie.

Plenair

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies Financiën en Europese Zaken stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 18 mei 2021 te houden.

Hamerstukken

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Rapport 'Ongekend onrecht'

De voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid meldt dat een werkgroep ingesteld is voor de eerste inventarisatie inzake de zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden: Recourt (PvdA), De Boer (GroenLinks), Sent (PvdA), Geerdink (VVD), Van Kesteren (CDA) en Karimi (GroenLinks). Het lid Otten (Fractie-Otten) zal nog gevraagd worden om deel te nemen aan de werkgroep.


Deel dit item: