35.597

Implementatiewet richtlijn online omroepdienstenDit wetsvoorstel wijzigt de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten ter implementatie van richtlijn online omroepdiensten (2019/789PDF-document). Hiermee wordt de werking van de interne markt verbeterd.

De richtlijn zorgt voor een bredere verspreiding van televisie- en radioprogramma’s uit andere lidstaten ten behoeve van gebruikers in de Europese Unie, door het verlenen van licenties te vergemakkelijken of te verduidelijken.

De richtlijn bevat regels over:

  • 1. 
    Het online aanbieden van radio- of televisieprogramma’s gelijktijdig met of voor een bepaalde periode na de uitzending ervan door omroeporganisaties in het land van de hoofdvestiging van de omroeporganisatie.
  • 2. 
    Het verplicht collectief beheer voor doorgifte van radio- en televisieprogramma’s;
  • 3. 
    Een regeling voor uitzending van radio- en televisieprogramma’s via directe injectie. Bij directe injectie levert de omroep het signaal via een besloten, directe verbinding bij de distributeur aan ten behoeve van uitzending, zonder dat de omroep de programma dragende signalen daarnaast ook zelf nog uitzendt.

De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet, is 7 juni 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 oktober 2020

titel

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online -uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten