35.866

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden ToeslagengedupeerdenIn deze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021 (35.570 IX) gewijzigd. Het voorstel bevat de verdere budgettaire verwerking van de in het kader van de herstelactie Toeslagen voorgenomen kwijtschelding van private schulden van gedupeerden.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 22 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 22 juni, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 22 juni.


Documenten