Stemming Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingenVerslag van de vergadering van 28 september 2021 (2021/2022 nr. 1)

Aanvang: 13.50 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen en het toevoegen van een griffierechtcategorie voor hoge geldvorderingen (35439).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik vraag in het bijzonder uw aandacht hiervoor in verband met de hoofdelijke stemming zo dadelijk. Heeft u allen de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan beginnen wij met de stemming over 35439, Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen en het toevoegen van een griffierechtcategorie voor hoge geldvorderingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Voorzitter. Voor D66 is het van belang dat er een goede toegang tot de rechter is, zeker ook voor relatief lage geldvorderingen. Hoge griffierechten kunnen een obstakel vormen voor minder draagkrachtigen. Dit wetsvoorstel brengt daarin verbetering. Mede door amendering van het wetsvoorstel zullen rechtspersonen met een grote financiële draagkracht verhoudingsgewijs aanzienlijk meer bijdragen aan de kosten van rechtspleging dan natuurlijke personen. Dat vindt de fractie van D66 een goede zaak. Daarom zal mijn fractie voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Mevrouw Baay-Timmerman namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Dank, voorzitter. De doelstelling van dit wetsvoorstel betreft een verlaging van griffierechten voor rechtspersonen bij relatief lage vorderingen, waardoor burgers die bij vonnis veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten van de rechtspersoon minder snel in de financiële problemen komen. Tevens betreft dit wetsvoorstel een griffierechtverlaging voor kleine ondernemers, waardoor de toegang tot de rechter voor hen financieel minder belastend is en daardoor wordt verbeterd. Beide doelstellingen worden door 50PLUS volledig onderschreven. Mijn fractie zal dus voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Baay-Timmerman. Mevrouw Karimi namens de fractie van GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. Deze stemverklaring geef ik mede namens de PvdA-fractie. We stemmen vandaag voor het voorstel, maar voelen tegelijkertijd de behoefte om die stem in context te plaatsen. De Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken raakt aan het fundamentele recht op toegang tot de rechter. Met dit recht kan niet worden gemarchandeerd. In het huidige griffierechtenstelsel zijn aan kleine vorderingen hoge griffiekosten verbonden die het recht op toegang tot de rechter belemmeren. Feit is dat het stelsel met deze wetswijziging evenwichtiger wordt nu de griffierechten voor kleine vorderingen worden verlaagd en de griffierechten voor grote vorderingen worden verhoogd. Feit is helaas ook dat met deze wijziging geen waarlijk evenwichtige situatie wordt bewerkstelligd nu de griffiekosten voor de kleine geldvorderingen nog altijd een grote hap uit een kleine portemonnee betekenen. Boekhouden staat hier boven het behoeden en bevorderen van het fundamentele recht op toegang tot de rechter. De fracties van PvdA en GroenLinks betreuren het dat de regering de onderhavige wetswijziging niet heeft aangewend als een van de instrumenten om toegang tot de rechter verder te vergemakkelijken, maar verwelkomen deze stap in de goede richting.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik noteer daarbij dat de fractie van OSF afwezig is.