Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 5 oktober 2021 (2021/2022 nr. 2)

Aanvang: 13.53 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds) (35400);

- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35755);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35818);

- de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de Raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (32317, letter MM).

Deze wetsvoorstellen en de brief, die vanmorgen is ontvangen, worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.