35.818

Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigenDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2019/1161PDF-document ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in de Wet milieubeheer. Hiermee worden aanbestedende diensten verplicht om bij Europese aanbestedingen voor wegvoertuigen, en diensten waarbij voertuigen worden ingezet zoals de vuilnisophaaldienst of bezorging van post, te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije wegvoertuigen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware wegvoertuigen. De richtlijn moet bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en luchtverontreinigende emissies van wegvervoer.

Met dit voorstel wordt in de Wet milieubeheer een wettelijke basis gelegd voor het vaststellen van een ministeriële regeling. In die ministeriële regelingPDF-document wordt vastgelegd welke overheidsopdrachten en diensten vallen onder de reikwijdte van de richtlijn en aan welke minimumcijfers voor emissiesPDF-document aanbestedende diensten en aanbestedende instanties moeten voldoen met betrekking tot categorieën van voertuigen. Daarnaast wordt de betekenis van "schone" voertuigen gedefinieerd, en wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden tot vrijstellingen en uitzonderingen die de richtlijn biedt.

Deze richtlijn moet uiterlijk op 2 augustus 2021 geïmplementeerd zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 9 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 april 2021

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 2 augustus 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 2 augustus 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 2 augustus 2021.


Documenten