35.945

Bevoegdheid vaststellen falen bank of beleggingsonderneming en verificatie van interestenDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Faillissementswet ter uitvoering van de Europese richtlijn 2014/59PDF-document betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)) en de Europese verordening 806/2014PDF-document tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR)).

Het voorstel regelt twee onderwerpen:

  • de bevoegdheid om vast te stellen of een niet- significante bank faalt of waarschijnlijk zal falen. Die vaststelling is een van de vereisten om over te kunnen gaan tot afwikkeling. Uit het systeem van de Europese richtlijnen en verordeningen volgt dat de Nederlandsche Bank (DNB) daartoe bevoegd is, maar een uitdrukkelijke bepaling ontbreekt. Met dit wetsvoorstel wordt die bepaling ingevoerd;
  • aanpassing van de thans geldende regel dat rente die loopt vanaf faillietverklaring niet wordt geverifieerd. In dat geval is een faillissement van een bank of een beleggingsonderneming, waarop de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen van toepassing is, ongewenst om verschillende redenen. Dit wetsvoorstel maakt voor die twee typen onderneming een uitzondering op de regel dat rente die loopt na faillietverklaring niet wordt geverifieerd.

Deze beide onderwerpen, zijn noodzakelijk om op een goede wijze uitvoering te kunnen geven aan de Europese regelgeving inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 10 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 2021

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten