Stemming moties Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen



Verslag van de vergadering van 7 december 2021 (2021/2022 nr. 9)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen,

te weten:

  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (35961, letter E);
  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team (35961, letter F);
  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen (35961, letter G);
  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts (35961, letter H);
  • de motie-Nanninga c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht (35961, letter I);
  • de motie-Nanninga c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties (35961, letter J);
  • de motie-Nanninga c.s. over boostervaccins (35961, letter K);
  • de motie-Otten c.s. over invoeren van een eigen risico voor de kosten van ic-opname voor ongevaccineerden (35961, letter L).

(Zie vergadering van 30 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

De Kamer heeft vorige week reeds gestemd over het wetsvoorstel 35961. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is een aantal moties ingediend. We stemmen vandaag over de ingediende moties.

We stemmen dan als eerste over de motie 35961, letter E, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Vindt u het goed dat ik nu een stemverklaring over alle moties doe? Dan hebben we dat ook maar weer gehad.

Mijn eerste stemverklaring gaat over de eerste motie 35961, letter E. Onze fractie leest deze motie in beperkte zin. Dat wil zeggen dat we geen verbatim verslag verwachten, maar een overzicht van besluitpunten. Het lijkt onze fractie verstandig als dat geanonimiseerd wordt geopenbaard. In dat kader kunnen we voorstemmen.

Dan de motie 35961, letter F. Onze fractie ziet het OMT niet als een politiek instituut. De leden zitten er vrijwillig. We willen voorkomen dat de leden met meel in de mond gaan praten doordat alles geopenbaard wordt. Het is aan het kabinet en niet aan het OMT om een goede onderbouwing van maatregelen te leveren. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

Dan de motie 35961, letter H. Wij lezen in deze motie dat er wordt onderzocht of mensen in het OMT aantoonbaar te grote belangen hebben bij hun eigen adviezen en niet dat zij louter werkzaam zijn in de medische of farmaceutische wereld. Deze motie kan juist ook opheldering verschaffen om loze verdachtmakingen te ontkrachten. Dus wij stemmen voor deze motie, maar juist niet uit een positie van wantrouwen.

Tot zover. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. De heer Koffeman namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren is het zeer met collega Faber eens dat het OMT een wettelijke status behoeft en een wettelijke structuur en inbedding, maar die zien wij niet terug in de vier moties. Daarom zullen we tegenstemmen, hoewel de strekking zeer sympathiek is voor ons.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. De heer Backer namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter. We hadden een debat over een wetsvoorstel, dat vorige week is aanvaard. Deze moties neigen alle tot een soort beleidsdebat, een soort van uitbreiding van de scope van het debat. Los van die vraag zijn wij het met geen van de moties op inhoud eens. Dus wij zullen tegen alle moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Dan kijk ik even naar de heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik zal meteen een stemverklaring over alle vier de moties van mevrouw Faber geven. Dat betreft 35961. De moties met de letters E en G hebben wij mede ingediend. Dat betreft het openbaar maken van de verslagen van de OMT-vergaderingen en het openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing. Daar zijn wij zeer voor.

Dan de motie met letter F om de OMT-vergaderingen te livestreamen. Dat lijkt ons geen stimulans voor een open discussie. Dus daar zullen we tegen stemmen.

Wat betreft de belangenverstrengeling is het wat ons betreft vooral heel erg belangrijk dat er voldoende transparantie op dat vlak van de OMT-leden is. Het gaat ons op dit moment te ver om daar nu een speciaal onderzoek naar te doen. Dus die motie zullen we niet steunen.

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat u ook nog het woord wenste over de motie met letter L. Wilt u dat meteen doen?

De heer Otten (Fractie-Otten):

Ja, als ik hier toch sta. De motie met letter L over de eigen ic-bijdrage voor ongevaccineerden willen wij graag aanhouden, aangezien we merken dat we soms wat voor de politieke troepen uit lopen en de geesten nog niet helemaal rijp zijn voor deze gedachtegang. Dus die kunnen we op een later moment misschien weer uit de kast halen.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dan wordt, als u daarmee instemt, de motie met letter L bij dezen van de stemmingslijst afgevoerd.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35961, letter L) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we over de motie 35961, letter E, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35961, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35961, letter F, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35961, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35961, letter G, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35961, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35961, letter H, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35961, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35961, letter I, de motie van het lid Nanninga c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen?

De heer Essers namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Essers (CDA):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over de drie moties met de letters I, J en K. De CDA-fractie staat vanzelfsprekend sympathiek tegenover het verzoek om sporten in de buitenlucht ook na 17.00 uur weer mogelijk te maken. Sport zorgt voor een goede lichamelijke conditie, zeker in deze covidtijden van groot belang.

Anderzijds acht de CDA-fractie deze moties, die een sterke relatie hebben met het bestaande beleid, niet passend bij de positie van de Eerste Kamer, waarbij de opdracht is de kwaliteit van wet- en regelgeving te toetsen. Dit is reden voor de CDA-fractie om tegen deze moties te stemmen, maar wel een verzoek aan de regering te doen om nog eens serieus het belang van sport in de buitenlucht, ook na 17.00 uur, af te wegen.

De motie 35961, letter K inzake het versnellen van de boostercampagne acht de CDA-fractie overbodig, daar die versnelling reeds is opgepakt.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank wel, meneer Essers. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij hebben hetzelfde gevoel als collega Essers van het CDA over amateursport, ook na 17.00 uur, maar gelet op de totale samenhang van de maatregelen vinden we niet dat deze uitzondering op dit moment gemaakt moet worden.

De motie over de boostercampagne steunen wij, omdat wij vinden dat die op zo groot mogelijke schaal zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Wij zullen voor de motie over het boostervaccin stemmen, maar ik wil benadrukken dat het wel op vrijwillige basis moet zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? De heer Raven namens OSF.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Raven (OSF):

Voorzitter. Wij zullen voor de moties over de amateursport en de buitensport stemmen, omdat wij vinden dat het alleen maar gezond is als mensen aan het sporten zijn. Voor de boostercampagne zijn inmiddels al een aantal stappen gezet in de richting zoals ook in de motie gevraagd is. Dus in die zin is die motie wat ons betreft overbodig.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Raven. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we over de motie 35961, letter I, de motie van het lid Nanninga c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35961, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35961, letter J, de motie van het lid Nanninga c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35961, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we ten slotte over de motie 35961, letter K, de motie van het lid Nanninga c.s. over boostervaccins. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35961, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en tevens aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris en de medewerkers die deze vergadering hebben mogelijk gemaakt. Ik sluit de vergadering.