Stemming moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaringVerslag van de vergadering van 22 februari 2022 (2021/2022 nr. 19)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Debat naar aanleiding van de regeringsverklaring

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de regeringsverklaring,

te weten:

 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (35788, letter D);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over het blijven koppelen van de AOW aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon (35788, letter E);
 • de motie-Rosenmöller c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg (35788, letter F);
 • de motie-Van der Linden c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand (35788, letter G);
 • de motie-Mei Li Vos c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel (35788, letter H);
 • de motie-Bredenoord c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer (35788, letter I);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35788, letter J);
 • de motie-Huizinga-Heringa c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer (35788, letter K);
 • de motie-Koffeman c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst (35788, letter L);
 • de motie-Koffeman c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (35788, letter M);
 • de motie-Koffeman over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte (35788, letter N);
 • de motie-Koffeman over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studenten (35788, letter O);
 • de motie-Schalk c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35845) (35788, letter P);
 • de motie-Otten/De Vries c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelsel (35788, letter Q).

(Zie vergadering van 15 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over de veertien moties naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring.

We beginnen met motie 35788, letter D, van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dan begin ik bij de heer Frentrop. Dat kan desgewenst ook over andere moties van deze veertien. Het kan nog niet over de zaken waar we straks hoofdelijk over gaan stemmen, maar over deze veertien moties mag u desgewenst direct, in één keer, een stemverklaring afleggen. Meneer Frentrop.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Dank u wel, voorzitter. Omdat het beleid van de Europese Centrale Bank alles duurder maakt, is Forum voor Democratie voor een eenmalige verhoging van de AOW. Als die gefinancierd zou worden door een vermindering van de kosten van de instroom van immigranten, zouden wij voor de motie stemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan immigranten. Als zij gefinancierd zou worden door minder subsidies op Tesla's, zouden wij ook voor de motie stemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan klimaatbeleid. Als zij gefinancierd zou worden door minder geld via Brussel naar Italië, zouden wij ook voor de motie stemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan Italiaanse bejaarden. Dat staat echter allemaal niet in deze motie en daarom moeten wij tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Ik kom zo meteen aan mijn rechterkant. Ik was nog bij links. Mevrouw Vos namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring afleggen over alle moties. Van de PvdA-fractie had het debat over de regeringsverklaring niet gehoeven. Liever hadden wij gewoon de APB gehad, maar wij hebben, zoals u ons kent, ons ruimhartig neergelegd bij de meerderheid en hebben vol lust meegedaan aan het debat.

Over de motie onder letter J van mevrouw Faber-van de Klashorst twee opmerkingen, mede namens de collega's van GroenLinks. Wij zien de Nederlandse vlag als een symbool van lotsverbondenheid, voor alle oude en nieuwe Nederlanders die zich door ons vertegenwoordigd moeten voelen. Die vlag is ook de vlag van het hele Koninkrijk, inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk. In de afgelopen week, na het uitkomen van het onderzoek naar dekolonisatie, vervulde de driekleur mij met schaamte, maar ook die herinnering vind ik goed om hier op te hangen.

De tweede opmerking. Als wij met het Presidium hierover spreken — want dat vraagt de motie — zou mijn fractie graag de vraag toevoegen of wij, en de Tweede Kamer, misschien ook de Europese vlag zouden moeten ophangen. Die driekleur gaat over onze eenheidsstaat; de Europese vlag gaat over het samenwerkingsverband …

De voorzitter:

Dit is geen stemverklaring, mevrouw Vos. Dat weet u wel, dus …

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Nou, dan gaan we verder met de volgende moties.

De voorzitter:

… snoeit u 'm even terug. Ja, dank u wel.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Over de motie-Koffeman onder letter N, over de stikstofruimte: wij zijn daarvoor, omdat het een signaal geeft aan de regering dat de stikstofproblemen nu echt aangepakt moeten worden om woningbouw mogelijk te maken.

Als laatste over de motie onder letter O, over de compensatie van het leenstelsel. Daar zijn wij ook voor, omdat ook uit het debat met de minister-president duidelijk moet zijn geworden dat er meer geld nodig is om recht te doen aan datgene wat studenten in de leenstelselperiode hebben gemist. Wij zeggen wel: niet alles los je op met een kwak met geld. Die gaat ook niet de ongelijkheid tussen studenten oplossen. Het kan zelfs tot meer vermogensongelijkheid leiden, maar we willen wel dat de minister van Onderwijs genoeg financiële ruimte heeft om met de studenten tot bevredigende oplossingen te komen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vos. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De fractie van 50PLUS beperkt zich even tot de motie-Koffeman over het leenstelsel, onder O. In lijn met het gedachtegoed van 50PLUS dat de jeugd de toekomst heeft, waarbij we de constante lijn aanhouden dat onze partij altijd mordicus tegen het leenstelsel voor studenten was en is, wat ook uit ons stemgedrag bleek, zal onze fractie voor de motie-Koffeman onder O stemmen, zodat de ongelijkheid voor al die studenten die daarvan de dupe zijn geworden, wordt opgeheven. Ik wijs erop dat in 2017 in het verkiezingsprogramma van 50PLUS stond dat wij tegen het stelsel waren. Dat was de reden dat veel jongeren in de Stemwijzer uitkwamen op 50PLUS.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Mevrouw Huizinga, namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook mijn fractie heeft een stemverklaring over alle moties. De moties op D, E en G spreken alle drie uit dat te allen tijde aan de koppeling van de AOW aan het minimumloon moet worden vastgehouden. Mijn fractie zal deze moties niet steunen. We vinden ze nu te vroeg. Op het moment dat wetgeving rond de verhoging van het minimumloon in de Eerste Kamer wordt behandeld, zal mijn fractie dat voorstel kritisch bekijken en het dan beoordelen op de bekende trits waarop wij de wetten beoordelen in de Eerste Kamer, met name op de proportionaliteit.

De motie op F over de hervorming van het stelsel van de jeugdzorg: mijn fractie zal deze motie niet steunen. Wij roepen het kabinet op om alles in het werk te stellen om rond de jeugdzorg het overleg met de gemeenten te herstellen en om zich een betrouwbare partner te tonen, maar deze motie schrapt een ingeboekte bezuiniging van 500 miljoen zonder daarvoor dekking te bieden. Daar kan mijn fractie niet in meegaan.

De moties op H en O over het compenseren van studenten die nadelen ondervinden van het leenstelsel: ook deze moties zal mijn fractie niet steunen. Ieder nieuw stelsel levert pech- en geluksvogels op. Dat is niet te voorkomen. Maar ook hier geldt dat tegen de tijd dat de plannen voor een ander bekostigingsstelsel bij de Eerste Kamer behandeld worden, wij de compensatieregelingen kritisch zullen beoordelen.

Dan is er de motie op J van mevrouw Faber. Wanneer er nog plaats is in deze kleine zaal voor een vlag zonder dat de griffier zijn benen erover breekt, zal ik maar zeggen, dan zijn wij daar niet tegen. Maar wij zouden het nog meer van harte voorstellen wanneer er ook een Europese vlag in deze Kamer geplaatst zou worden.

De voorzitter:

Dat zou weer een andere motie vergen.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Dat zou een andere motie vergen, maar ik maak de opmerking.

De motie op P vraagt de regering wetgeving in te trekken, in dit geval wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld. Mijn fractie is geen voorstander van moties die de regering oproepen om wetgeving in te trekken. Wat mijn fractie betreft is het onze taak om wetsvoorstellen te behandelen. Elke fractie kan dan voor of tegen het wetsvoorstel stemmen.

Dan dacht ik dat er nog een motie was. De motie op Q van de heer Otten vraagt om uitvoering te geven aan een eerdere motie. De frustratie van de heer Otten is begrijpelijk. Toch steunen wij de motie niet. Wij willen voorkomen dat één motie gaat leiden tot een reeks moties die uiteindelijk geen van alle meer serieus worden genomen. Wij zouden de betreffende minister wel willen rappelleren naar aanleiding van de motie uit 2019.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. Ik lees in de motie overigens niks over de afmetingen van de vlag, dus ik behoud me alle rechten voor. Zijn er hier op links nog stemverklaringen? Dat is de heer Otten. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik zal een stemverklaring doen over alle moties. Deze Eerste Kamer heeft vorige week een zeer terechte koopkrachtcorrectie aangebracht met een aantal moties. Dat betreft diverse moties over het herstellen van de AOW-koppeling. Ik weet niet wie de eerste was, maar daar zullen we allemaal voorstemmen.

We zullen ook voor de motie-Rosenmöller voor extra budget voor de jeugdzorg stemmen, voor de motie-Vos om de studenten te compenseren en ook voor de motie over de kinderbijslagindexatie, zodat deze koopkracht nu echt snel kan worden gerepareerd met de stijgende inflatie en de stijgende energieprijzen.

De motie-Faber voor de vlag zullen wij ook steunen, want dit lokaal kan wel wat opfleuring gebruiken. Ik zou willen voorstellen hem dan achter het spreekgestoelte te plaatsen, dan hebben we ook een wat meer kleurig beeld voor de kijkers thuis.

Uiteraard zullen we ook voor de motie voor belastingverlaging, onze eigen motie Q, stemmen, dus wij zullen voor alle moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dan kijk ik of er hier op links nog stemverklaringen zijn. Die zijn er niet. Dan ga ik naar rechts. Ik begin bij mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank, voorzitter. Onze fractie heeft een motie ingediend om de ontkoppeling van de AOW en de bijstand tegen te gaan. Die steunen we, maar vanzelfsprekend ook andere moties van deze strekking. We hebben ook een motie meegetekend van mevrouw Vos over compensatie leenstelsel en een motie van GroenLinks, van de heer Rosenmöller, over bezuinigingen op de jeugdzorg. Daar zijn ook andere moties over ingediend. We zullen die allemaal steunen. Het gaat natuurlijk om het doel.

De motie voor de Nederlandse vlag in deze zaal zullen wij van harte steunen. Heel veel killer en onaantrekkelijker zal het er niet van worden. Dus die motie steunen we.

De voorzitter:

Dank u wel. Geen stemverklaringen over de eigen moties, want daar heeft u allang een toelichting op gegeven tijdens het debat.

Dan ga ik naar de volgende stemverklaring. Die is van mevrouw Jorritsma namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ik ga een stemverklaring afleggen over de moties waarbij ik de behoefte heb om die af te leggen. Er is voor vele miljarden aan moties ingediend. Helaas zijn ze allemaal ongedekt. De VVD-fractie zal dus ook stemmen tegen de moties op letters D, E, F, G, H en O.

Ten aanzien van de motie op letter F, over de jeugdzorg, erkennen we wel degelijk dat de problemen in de jeugdzorg groot zijn. Voor de kinderen en de gezinnen is het van het allergrootste belang dat de betrokken partijen blijven werken aan de Hervormingsagenda Jeugd, met de focus op inhoud en houdbaarheid van het jeugdzorgstelsel. Mijn fractie ziet ook dat het piept en kraakt in de financiën bij een deel van onze gemeenten, maar het is niet alleen een kwestie van meer geld. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheid en bekostiging. Om te voorkomen dat in bepaalde gemeente de financiële problemen onbeheersbaar worden en de kracht van decentrale overheden wordt uitgehold, moet die balans worden hersteld. Wat mij betreft moet het kabinet dáár met voorrang werk van maken. Dat is gelukkig bij monde van de mp ook de inzet van de regering geweest.

Voor de andere moties, die overigens gelijk zijn aan de verworpen moties in de Tweede Kamer, geldt dat de regering al heeft toegezegd bij de Voorjaarsnota te bezien welke aanpassingen noodzakelijk te zijn om de koopkracht te verbeteren.

De motie op letter L over de ICT en de Belastingdienst kunnen wij steunen, mits niet vastgehouden wordt aan de driemaandelijkheid, maar aan de normale rapportage, zodat we die ook regelmatig krijgen.

De motie op letter K, die nu wel in stemming wordt gebracht, zullen wij op dit moment niet steunen. De VVD-fractie is van mening dat we eerst met elkaar moeten spreken over de rolopvatting van de Eerste Kamer, om daarna te bezien of er ook verandering in de ondersteuning van de Eerste Kamer nodig en noodzakelijk is.

De motie op letter M zullen wij niet steunen. Dat is echt een Tweede Kamermotie.

De motie op letter P zullen wij ook niet steunen. Daar hebben we toch ook wel wat meer principiële bezwaren tegen. Het is raar om een wetsvoorstel dat hier in behandeling is via een motie van de agenda af te krijgen, terwijl gewoon het inhoudelijke debat moet plaatsvinden. Daarna kan men voor of tegen een wetsvoorstel stemmen.

Voor het gemak sluit ik me wat betreft de vlag aan bij de stemverklaring van mevrouw Vos. Ik zou willen opmerken: ze zijn te koop bij de Dokkumer Vlaggen Centrale.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Dan kijk ik naar rechts of er nog stemverklaringen zijn. Dat is het geval. Het CDA, meneer Van Kesteren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Niek Jan van Kesteren (CDA):

Voorzitter, dank u wel. Wij zullen voor de moties op letters I, J, K en L, maar dan wel met de restrictie ten aanzien van het aantal maanden, stemmen.

Qua strekking zijn we het eens met de motie op letter M, over de reclame bij het gokken, maar we vinden de motie te specifiek voor de Eerste Kamer. Daarom stemmen wij tegen.

Ook de andere moties zullen wij niet steunen. Met betrekking tot de AOW doen wij dat onder de aantekening die ik ook vorige week heb gemaakt dat wij van het kabinet op korte termijn ter zake doende voorstellen verwachten.

De voorzitter:

Dank, meneer Van Kesteren. Dan mevrouw Bredenoord namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Wij zullen de moties op letters I en K steunen omdat deze in potentie ervoor zorgen dat wij ons werk in de senaat beter kunnen doen.

Wij zullen de motie op letter J ook steunen, maar in de motie staat dat in Senioren besproken zal worden welke plek de vlag zou kunnen krijgen. Wij zullen daarbij ook het voorstel doen, zoals ook al door de collega's hiervoor is gedaan, om dat ook gepaard te laten gaan met de Europese vlag. Dan wordt het nog fleuriger in deze zaal. Dat laat ook onze Nederlandse en Europese lotsverbondenheid zien.

Alle andere moties steunen we niet. Voor de meeste moties is het geval dat het gaat om moties met hele grote financiële consequenties. In alle gevallen zijn ze ongedekt. Ze sorteren eigenlijk allemaal voor op politieke keuzes die wat ons betreft echt in de Tweede Kamer horen te liggen. Voor een ander deel is het aan de Tweede Kamer om dat debat te voeren. Daarom steunen wij de moties hier niet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter, excuus dat ik nu pas meedoe aan deze stemverklaringen. Dat komt omdat ik dacht dat de motie met letter M zou worden aangehouden, maar nu er toch door sommigen over wordt gesproken, moet ik daar ook maar over zeggen wat ik denk. Deze motie zullen wij gaan steunen, hoewel wij vinden dat die eigenlijk niet ver genoeg gaat. Het is een heel goede eerste stap. Daarom zullen we deze motie steunen.

Ten aanzien van de motie over de nationale vlag: wat mij betreft moeten we het vooral bij die nationale vlag houden en niet bij andere vlaggen van heel Europa.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik begrijp dat er een kleine onduidelijkheid is ten aanzien van de motie met letter M, maar daarvan heb ik in het College van Senioren aangekondigd dat ik die graag aangehouden wil zien, op verzoek van de minister-president en de minister.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor zijn motie (35788, letter M) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wenst een van de leden alsnog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan, eerst over de motie 35788, letter D, de motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s.

In stemming komt de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. (35788, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter E, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over het blijven koppelen van de AOW aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Frentrop namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Dank u wel, voorzitter. Omdat het beleid van de Europese Centrale Bank alles duurder maakt, zijn wij voor een eenmalige verhoging van de AOW. Als die gefinancierd zou worden door vermindering van de kosten van instroom van immigranten, dan zouden wij voorstemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan immigranten. Als die gefinancierd zou worden door minder subsidie op Tesla's, dan zouden wij ook voorstemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan onzinnig klimaatbeleid. Als die gefinancierd zou worden door minder geld via Brussel naar Italië, dan zouden wij ook voorstemmen, want onze bejaarden zijn belangrijker dan Italiaanse bejaarden. Dat allemaal staat echter niet in deze motie en daarom moeten we tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35788, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter F, de motie van het lid Rosenmöller c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Frentrop van Forum voor Democratie. Mocht de tekst hetzelfde zijn als bij de vorige … Mevrouw Bredenoord, we gaan niet door de zaal schreeuwen, helaas. Als u een bijdrage wilt leveren, dan nodig ik u uit aan de interruptiemicrofoon en geef ik u graag het woord. Als u dat niet wilt, dan geef ik u het woord niet. Meneer Frentrop, ik verzoek u wel niet iedere keer dezelfde tekst te herhalen. Gaat u nu dezelfde tekst uitspreken als de vorige keer?

De heer Frentrop (FVD):

Het wordt ietsje anders.

De voorzitter:

Oké. Houdt u het kort. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie is voor een kwalitatieve verbetering van de jeugdzorg in Nederland en denkt dat dit heel erg noodzakelijk is. Als die gefinancierd zou worden door de onderwerpen die ik eerder heb opgenoemd, dan zouden wij voor die motie stemmen, maar dat staat niet in de motie, dus wij moeten tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank voor uw aanpassing. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (35788, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 35788, letter G, de motie van het lid Van der Linden c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Frentrop van Forum van Democratie. Geldt die tekst voor de overige moties ook, meneer Frentrop, mutatis mutandis?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie is vóór een eenmalige verhoging van de AOW, vooral omdat het beleid van de Europese Centrale Bank alles duurder maakt. Als die dus gefinancierd zou worden door, laten we zeggen, besparingen op kosten van immigranten, besparingen op de kosten van klimaatbeleid of door minder afdrachten aan Brussel, dan zouden wij voor de motie stemmen. Maar dat staat er allemaal niet in, dus moeten wij tegenstemmen.

De voorzitter:

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Ik zou graag een interruptie willen doen op deze stemverklaring. Kijk, als wij nu met z'n allen hier ...

De voorzitter:

U kunt niet interrumperen op een stemverklaring. U kunt wel een ordevoorstel doen.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Dan is het een ordevoorstel dat wij hier niet met elkaar stemverklaringen gaan houden waarin wij vertellen wat er allemaal níét in een motie of in een wet staat, want de meeste dingen staan niet in een motie of in een wet. Als we dat systematisch hier gaan herhalen, dan zijn we aan het filibusteren en dus eigenlijk gewoon de gang van zaken hier aan het verstoren.

De voorzitter:

Ik vrees dat het Reglement van Orde zich niet verzet tegen deze stemverklaringen en ik hoor verder geen ordevoorstel. Als u een ordevoorstel wil doen, gaan we daarover stemmen.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Ik moet even over een ordevoorstel nadenken, voorzitter. Ik nodig de collega's uit om dat ook te doen als zij een gepast ordevoorstel weten.

De voorzitter:

Dat is prima. Dank u wel. Dan gaan wij nu stemmen over de motie, letter G.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35788, letter G).

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, ...

De voorzitter:

Mag ik stilte in de zaal? Dit is echt moeilijk concentreren. Ik begin even opnieuw. Meneer Knapen, wilt u de interruptiemicrofoon gebruiken? We zitten midden in een stemming, namelijk. Of niet? Nee. Dan ga ik nu opnieuw beginnen met de stemming.

In stemming komt de motie-Van der Linden c.s. (35788, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan ga we nu op verzoek van de heer Koffeman eerst stemmen over de motie met letter O. Dat is de motie 35788, letter O, van het lid Koffeman over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studenten. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Frentrop van Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie is vóór een ruimere compensatie van studenten die gedupeerd zijn door de manier waarop de studiefinanciering was geregeld. Als die gefinancierd zou worden door verstandige maatregelen, dan zouden wij dan ook voor deze motie stemmen. Maar het staat er niet in, dus wij moeten tegenstemmen.

De voorzitter:

Geldt dit ook voor de komende moties, meneer Frentrop, of niet? Nee, ik vraag het u nu en ik wil graag een antwoord. Geldt dit wel of niet ook voor de overige moties? Wilt u die vraag beantwoorden? Het is gewoon een redelijke vraag.

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter, bij de meeste moties waar geen dekking voor is aangegeven, wil ik graag een stemverklaring afgeven, behalve bij de motie, letter P, over de kinderbijslag. Daar is ook geen dekking voor aangegeven, maar die vinden wij zo belangrijk dat wij vinden dat het toch door moet gaan.

De voorzitter:

Dank u wel. En zijn het bij die andere moties allemaal verschillende stemverklaringen? Of kunnen we nu aannemen dat u ook daar eigenlijk vindt dat het gedekt had moeten zijn?

De heer Frentrop (FVD):

Ik vind niet dat de fractie van Forum voor Democratie onevenredig veel tijd in beslag heeft genomen van deze Kamer. Maar om iedereen ter wille te zijn: mijn punt is inderdaad dat we best meer geld kunnen uitgeven aan verbetering van de koopkracht in Nederland, maar dan moeten we dat geld ergens vinden. Wij denken dat dat geld te vinden is bij de migratie, bij het toelatingsbeleid en bij de afdracht aan de Europese Unie.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de motie, letter O, van het lid Koffeman.

In stemming komt de motie-Koffeman (35788, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie, de PVV, de SGP en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we nu over de motie 35788, letter H, de motie van het lid Vos c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35788, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter I, de motie van het lid Bredenoord c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bredenoord c.s. (35788, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter J, de motie van lid Faber-Van de Klashorst c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is het geval. De heer Raven namens de Onafhankelijke Senaatsfractie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Raven (OSF):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil erop wijzen dat de Tweede Kamer met name het centrale karakter in ons parlementaire stelsel vertegenwoordigt, en de Eerste Kamer met name het decentrale karakter. Dat zou je ook kunnen terugbrengen in de vlaggen. In de Ridderzaal hadden we al de vlaggen van de provincies hangen, en het zal niet misstaan als hier ergens ook iets van de provincies terug te vinden is.

De voorzitter:

Dat is geen stemverklaring over deze motie. Nee, u krijgt verder niet het woord. Dank u wel. Dan zie ik de heer Van Rooijen nog staan voor een stemverklaring over deze motie, of vergis ik mij daarin? U wilt een stemverklaring? Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Wij vinden het heel belangrijk dat de Nederlandse vlag hier komt te hangen, maar niet als enige, als u begrijpt wat ik bedoel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat was op het randje van een stemverklaring. Meneer Otten over de motie over de Nederlandse vlag, maar niet over iets wat niet in deze motie staat.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Zoals gezegd zullen wij voor de motie stemmen, maar mevrouw Jorritsma gaf al aan dat die vlag bij de Dokkumer Vlaggen Centrale kan worden besteld.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dat is geen stemverklaring. Wenst een van de leden nog een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. (35788, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de SP, de SGP, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter K, de motie van het lid Huizinga-Heringa c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Huizinga-Heringa c.s. (35788, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, GroenLinks, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter L, de motie van het lid Koffeman c.s. over het op orde krijgen van de ICT en de bemensing van de Belastingdienst. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35788, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter N, de motie van het lid Koffeman over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (35788, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de SGP, FVD en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35788, letter P, de motie van het lid Schalk c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Het gebeurt niet vaak dat er een tamelijk onrechtvaardig wetsvoorstel wordt ingediend. Ik steun van harte de motie-Schalk c.s. om het voorstel om de kinderbijslag niet te indexeren, ook voor de arme gezinnen met kinderen, inderdaad in te trekken.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35788, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Als laatste stemmen we over de motie 35788, letter Q, de motie van het lid Otten c.s. over vereenvoudiging van het belastingstelsel. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35788, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdD, de SGP, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, de ChristenUnie, de PVV, de PvdA en de SP ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Meneer Rosenmöller heeft het woord gevraagd.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter. Nu de Kamer onze motie met betrekking tot het schrappen van de bezuiniging op de jeugdzorg, maar ook voor de hervorming van het stelsel, heeft aangenomen, en ook de drie moties met betrekking tot de koppeling van de AOW aan het minimumloon van mevrouw Faber, de heer Van Rooijen en de fractie-Nanninga, toen in het debat bij monde van collega Van der Linden, alsmede de motie-Vos met betrekking tot de compensatie voor de leenstelselgeneratie studenten plus de motie-Schalk over het intrekken van het wetsvoorstel over het niet-indexeren van de kinderbijslag, zou ik namens genoemde collega's via u de regering willen vragen om de Kamer schriftelijk te informeren over het uitvoeren van deze moties en die brief voor dinsdag 8 maart bij ons te deponeren.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rosenmöller. Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Mijn fractie sluit zich voor een groot deel aan bij de heer Rosenmöller, maar ik wil toch een nuance aanbrengen en iets toevoegen. Ik vind 8 maart eigenlijk te laat. Ik snap wel dat men wat meer tijd wil hebben, maar er zijn zo veel moties aangenomen dat er nu snel klare wijn geschonken moet worden. Ik vind dat we al voor het weekend, vrijdag, antwoord zouden moeten krijgen. Ik verwacht dat deze brief binnen gaat komen, of dat nu op 8 maart of vrijdag is. Ik heb het liefste vrijdag. Dan wil ik bij dezen het verzoek neerleggen voor een interpellatiedebat over deze aangenomen moties en over het beleid dat de regering wil gaan voeren.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Dan de heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Aansluitend op de vraag van collega Rosenmöller, die de aanvaarde moties aan het kabinet voorlegt, zou ik willen toevoegen dat in de motie van 50PLUS uitdrukkelijk niet staat dat het te maken heeft met de koopkrachtontwikkeling door de hoge inflatie van dit jaar. Het gaat om het recht dat al 42 jaar bestaat en moet blijven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. De Partij voor de Dieren, de heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Ik sluit me graag aan bij de oproep van collega Rosenmöller. Ik dacht in zijn opsomming de aangenomen motie met de letter L te missen, maar ik weet niet zeker of dat zo is. Mocht die er niet bij zitten, dan bij dezen heel graag ook een brief.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Rosenmöller.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter. Dank voor de steun. Mij lijkt het — zo zeg ik tegen mevrouw Faber — uiterlijk 8 maart, maar het mag ook vrijdag zijn. Het geeft ons de gelegenheid om dat even tot ons te nemen. Dan is er natuurlijk een nieuw moment van weging. Naar de aard van de inhoud van de reactie van het kabinet kunnen wij altijd een derde termijn of een nieuw debat organiseren. Laten we dat besluiten op het moment dat we de reactie van het kabinet kennen. Mijn hoop is heel groot dat dat debat niet hoeft plaats te vinden.

De voorzitter:

Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ik wil toch wel graag een uitspraak hebben van de Kamer of we dan een debat gaan voeren of een derde termijn gaan openen. Als de brief op 8 maart komt en we dan pas beslissen wat we gaan doen, zijn we zo weer een paar weken verder. Ik vind dat we na het reces een derde termijn of een interpellatiedebat moeten hebben. Anders vraag ik bij dezen al bij voorbaat een derde termijn aan. Volgens mij zou dat conform artikel 73 van het RVO kunnen.

De voorzitter:

De heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De 50PLUS-fractie sluit zich aan bij het verzoek van mevrouw Faber.

De voorzitter:

De heer Rosenmöller nog een keer.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Met alle begrip voor de collega's: we hebben nu een reactie gevraagd van het kabinet. Dan lijkt mij de orde der dingen zo te zijn dat je eerst even kennisneemt van de reactie van het kabinet, om vervolgens de vervolgstap te zetten en de vraag te beantwoorden of een debat naar aanleiding van die reactie nodig is of wellicht niet nodig is. Mijn suggestie zou zijn dat we elkaar in die procedure zouden moeten kunnen vinden.

De voorzitter:

Dank u wel. Alles gehoord hebbende, zou mijn voorstel zijn een brief te vragen, uiterlijk 8 maart of zo veel eerder als mogelijk, en op 8 maart te besluiten hoe u daarmee wenst om te gaan. Daarbij zij gezegd dat een interpellatieaanvraag heel snel in behandeling kan worden genomen, zoals we vandaag hebben gezien. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dan zal ik dit deel van de Handelingen doorgeleiden naar de regering.

Ik schors enkele ogenblikken ter voorbereiding van de hoofdelijke stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.