36.050

Drinkwatervoorziening en afvalwaterbeheer BESDit wetsvoorstel wijzigt de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet VROM BES, de Wet financiën openbare lichamen BES en de Warenwet BES in verband met de drinkwatervoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland.

Met dit voorstel wordt de uitvoerbaarheid van deze wetten verbeterd en een aantal aanpassingen aangebracht in verband met de opening van de bottelfabriek voor drinkwater op Saba.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 maart 2022

titel

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

16