36.150

Wet programmatuur verkiezingsuitslagenDit wetsvoorstel voegt aan de Kieswet regels toe over bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de programmatuur die in stembureaus bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Met deze apparatuur berekent elk stembureau het aantal stemmen per kandidaat en per lijst, en ook het aantal blanco en ongeldige stemmen. Op die manier kan de Kiesraad de verkiezingsuitslag berekenen en vaststellen.

Met dit voorstel wordt het gebruik van deze apparatuur verplicht en de Kiesraad verantwoordelijk voor het beheer. De voorgestelde regels gelden voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, provinciale staten, waterschappen en gemeenteraden. Bij nota van wijziging (TK, 7) ook voor de Eerste Kamer. De Kiesraad en de bestuurscolleges van de BES-eilanden kunnen in overleg bepalen dat de door de Kiesraad ter beschikking te stellen uitslagprogrammatuur ook op deze eilanden wordt gebruikt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2022

titel

Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

13