36.332

Verblijf en toegang hooggekwalificeerde derdelandersDit wetsvoorstel wijzigt de Vreemdelingenwet 2000 ter gedeeltelijke implementatie van de herziene EU-richtlijn 2021/1883PDF-document. Die gaat over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, ook wel kennismigranten genoemd.

Deze richtlijn moet het aantrekkelijker maken om voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen een zogeheten Europese blauwe kaart aan te vragen. Deze verblijfsvergunning zorgt ervoor dat de kennismigranten het recht krijgen om in een lidstaat van de Europese Unie te verblijven en te werken. Daarnaast wordt het makkelijker voor gezinsleden van (voormalig) houders van een blauwe kaart om zich bij hen te voegen. Ook worden de termijnen aangepast waarbinnen een lidstaat moet beslissen op aanvragen. Het gaat om aanvragen van een blauwe kaart en voor verblijf als gezinslid van een (voormalig) houder van de blauwe kaart. De overige aspecten van de richtlijn worden geregeld bij AMvB.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

24 maart 2023

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

8