36.367

Verzamelwet Omgevingswet 2023



Dit wetsvoorstel bevat (wetstechnische) wijzigingen van ondergeschikte aard van de Omgevingswet en enkele aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen in andere wetten en technische verbeteringen in het overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Deze onvolkomenheden vormen geen belemmering om met de Omgevingswet te gaan werken. Bij brief van 27 mei 2021 (EK 33.118 / 34.986, CF) is al aangekondigd dat er in de periode tot de inwerkingtreding onderhoud zou worden gepleegd om het nieuwe stelsel actueel te houden. In dit voorstel zijn drie verduidelijkende verwijzingen op wetsniveau opgenomen in verband met de herziene drinkwaterrichtlijn. Verder bevat dit voorstel een redactionele verduidelijking van de implementatie van de richtlijn strategische milieubeoordeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 21 september 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2023

titel

Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

11