34.986

Invoeringswet OmgevingswetDe Omgevingswet vormt samen met het OmgevingsbesluitPDF-document, Besluit activiteiten leefomgevingPDF-document, Besluit bouwwerken leefomgevingPDF-document, Besluit kwaliteit leefomgevingPDF-document en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig. Er volgen nog aanvullingswetten, invoerings- en aanvullingsbesluiten en invoerings- en aanvullingsregelingen.

In dit voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de Omgevingswet. Het betreft onderwerpen die bij het maken van de Omgevingswet niet konden worden opgenomen omdat er nog wijzigingen in gerelateerde wetten plaatsvonden (in het bijzonder de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Vergunningverlening, toezicht en handhaving). Ook wijzigingen in Europese regelgeving zijn aanleiding geweest voor aanvullingen. Voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de noodzaak van wettelijke vastlegging van onderdelen van dit stelsel eerst duidelijk geworden op het moment dat de Omgevingswet al in procedure was.

Gedurende de parlementaire behandeling is het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet via twee nota’s van wijziging (TK, nrs. 8 en 9) aangepast; onder ander op het punt van het overgangsrecht. Langs die weg is door middel van de voorgestelde wijziging van artikel 23.10 van de Omgevingswet tevens voorzien in een voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarmee beide Kamers der Staten-Generaal in de gelegenheid worden gesteld om een afweging te maken over de voorgenomen datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 februari 2020 na een heropening van de beraadslaging in vierde termijn en na een hoofdelijke stemming met 53 stemmen voor (VVD, CDA, D66, PvdA met uitzondering van de leden Koole en Sent, FVD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS en SGP) en met 19 stemmen tegen (SP, PvdD, GroenLinks, de PvdA-leden Koole en Sent en Fractie-Otten) aangenomen. Op 11 februari 2020 werd bij zitten en opstaan ook gestemd over een drietal moties dat tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werd ingediend. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemmingen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel en het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (EK, D met bijlagen) door de Eerste Kamer vond plaats op 27 en 28 januari 2020. De voor 4 februari 2020 voorziene stemmingen werden op die dag aangehouden tot 11 februari 2020.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt op 21 mei 2024 de brief van de staatssecretaris van I&W over uitvoeringsprogramma VTH en jaarlijks overzicht bestuurlijke overleggen met agendering mer (EK 34.986/34.287/29.383, AL met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 14 mei 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024 (EK 33.118 / 34.986, GA met bijlagen). De uitgaande brief is voorzien voor 21 mei 2024.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg (EK, 33.118 / 34.986, FZ met bijlage) met de minister van BZK over de brief van de minister over de inrichting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FX met bijlagen) en de brief over implementatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FY met bijlagen) na beantwoording van vragen over hetzelfde onderwerp in de Tweede Kamer en dan de brief opnieuw te agenderen.

interpellatie-Van Langen-Visbeek op nader te bepalen datum

Op 21 november 2023 heeft de Kamer het lid Van Langen-Visbeek (BBB) verlof verleend om de minister van BZK te interpelleren over de Omgevingswet. Deze interpellatie vindt plaats naar aanleiding van de brief van de minister van BZK over de tijdens het mondeling overleg op 24 oktober 2023 gedane toezeggingen met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FS met bijlage). Bij deze interpellatie wordt ook de brief van de minister van BZK over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de ondersteunende websites en het voldoen aan de nalevingsstatus en de WCAG-normen (EK 33.118 / 34.986, FT met bijlage) betrokken. Dit debat vond plaats op 28 november 2023. Tijdens de interpellatie zijn twee moties ingediend. De motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FV) en de motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het instellen van een schadefonds (EK 33.118 / 34.986, FW). De stemming over de motie vond plaats op 5 december 2023.

Interpellatie-Kluit op 31 oktober 2023

Op 31 oktober 2023 vond de interpellatie van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) plaats. Tijdens deze interpellatie werd de motie-Kluit c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FR) ingediend.

De motie is op 31 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.

Mondeling overleg

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 24 oktober 2023 een mondeling overleg gevoerd met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de implementatie van van de Omgevingswet. Bij dit overleg werden de brief over de voortgang van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FO met bijlagen) en de brief over de implementatie van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FP met bijlage) betrokken.

Interpellatie-Kluit op 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 vond de interpellatie van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) plaats. Tijdens deze interpellatie werd de gewijzigde motie-Kluit (EK 33118 / 34986, FM) ingediend.

De motie is op diezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en FVD stemden tegen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2024

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2023 met de minister voor VRO gedebatteerd over de inwerkingtredingPDF-document van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De Kamer heeft op 14 maart 2023 na hoofdelijke stemming met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS) ingestemd met het onwerpbesluit.

Tijdens het debat zijn zes moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties vonden ook plaats op 14 maart 2023.

Ten behoeve van het plenair debat waren door een aantal organisaties position papers aangeleverd.

De commissies hebben op 7 februari 2023 een gesprek gevoerd met het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het advies over het plan van aanpak Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3).

Het college heeft bij brief van 13 februari 2023 een aantal voorafgaand aan het gesprek schriftelijk gestelde vragen, die tijdens het gesprek niet expliciet aan de orde waren gekomen, alsnog beknopt beantwoord.

Nieuwe Adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De commissises hebben bij brief van 10 oktober 2022 een nieuw advies van het college ICT-toetsing ontvangen (EK 33118 / 34.986, EJ met bijlage). De commissies hebben op 18 oktober 2022 een toelichting van het adviescollege en Deloitte (EK 33.118 / 34.986, DW met bijlage) op dit advies ontvangen.

Op 28 juni 2022 vond een plenair debat plaats. Tijdens dit debat zijn drie moties ingediend. De stemming over de motie Janssen c.s. vond plaats op 5 juli 2022. De stemming over de motie-Rietkerk c.s. vond plaats op 12 juli 2022. De motie-Otten c.s. is op 5 juli 2022 aangehouden.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben de brief van de minister voor VRO over de kritische tijdlijn Omgevingswet (EK, DX met bijlage) betrokken bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB van de Omgevingswet.

Adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De Eerste Kamer heeft bij brief van 14 februari 2022 van het adviescollege ICT-toets het advies over de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV) (EK 33.118 / 34.986, DF met bijlagen) ontvangen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2023

Op 21 juni 2022 vond een mondeling overleg plaats over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Op 28 juni 2022 vond een plenair debat plaats. Tijdens dit debat zijn drie moties ingediend. De stemming over de motie Janssen c.s. vond plaats op 5 juli 2022. De stemming over de motie-Rietkerk c.s. vond plaats op 12 juli 2022. De motie-Otten c.s. is op 5 juli 2022 aangehouden.

Deskundigenbijeenkomsten uitvoerbaarheid en doorontwikkeling Omgevingswet

Op 30 november 2021 vond de deskundigenbijeenkomst een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

Op 21 december 2021 vond de deskundigenbijeenkomst Omgevingswet: Stand van de uitvoering plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op 13 januari 2021 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het orde voorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

Mondeling overleg over de toezending van toegezegde stukken

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 10 november 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van BZK over de toezending van toegezegde stukken.

Deskundigenbijeenkomst op 15 oktober 2019

Op 15 oktober 2019 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over dit voorstel. De leden Rietkerk (CDA), Kluit (GroenLinks), Moonen (D66), Verkerk (ChristenUnie) en Nicolaï (PvdD) hebben deze bijeenkomst voorbereid.

Het ministerie van BZK heeft op 26 november 2019 een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) verzorgd.

Op 26 maart 2019 heeft de commissie een technische briefing ontvangen.

Op 16 april 2019 was er een bijeenkomst met de externe ondersteuning en een bespreking over de coördinatie van de schriftelijke inbreng voor het voorlopig verslag.

Op 23 april 2019 vond een deskundigenbijeenkomst plaats. Videoverslag van de bijeenkomst 2 uur en 25 minuten.

Ook is er een woordelijke verslag van de bijeenkomst gemaakt (EK, C).


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2018

titel

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

392