T03713

Toezegging Handhavingskader Wkb komt in oktober (34.453)De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Crone (GroenLinks-PvdA) en Rietkerk (CDA), toe dat het handhavingskader in oktober komt. Daarbij wordt ook de vraag van de VNG behandeld. De minister zal ook kijken of een gedoogbesluit van de gemeente, in lijn met de Algemene wet bestuursrecht, kan worden vervangen door een ambtshalve verklaring.


Kerngegevens

Nummer T03713
Status voldaan
Datum toezegging 11 juli 2023
Deadline 1 januari 2024
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
drs. Th.W. Rietkerk (CDA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen bouwen
handhavingskadaster
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKB
Kamerstukken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2023/24, 34453, AP, p. 3.

De heer Crone (GroenLinks-PvdA):

(…)

“Mag je bijvoorbeeld, als je geen kwaliteitsborger kunt vinden, met een pakket onder je arm naar de gemeente gaan en toch gaan bouwen? Dat mag niet.

De terugvaloptie is door uw voorgangers afgewezen, en ook door u, denk ik. Dat betekent dat er echt vertraging in de nieuwbouw en de verbouw kan komen. Want als die er niet is, wat moet je dan doen? Dit probleem wordt overigens door de VNG onderkend, die ons gisteravond nog schreef: "Dan moet je maar op tijd beginnen te zoeken; dan moet er voldoende tijd voor zijn." Maar ook dan kan het zijn dat je niemand gevonden hebt. Dus wij zouden toch een dringend beroep willen doen om iets regelen zoals bij de bestemmingsplannen voor de Omgevingswet. Die zijn nog drie jaar geldig. Dus als jij geen nieuw bestemmingsplan hebt gemaakt, jammer dan, dan gebruik je het oude. Daar is een normale overgangsperiode en die is hier niet. De gemeente zal dus moeten handhaven en zeggen: u mag niet bouwen, u mag niet verbouwen, want is nog geen kwaliteitsborger.

Het tweede punt waarop de wet zwart-wit is, is het volgende en de minister bevestigt dat volledig. Hij bevestigt overigens ook het eerste punt, dus dank voor alle informatie en toelichtingen. Als je als kwaliteitsborger een opleverdossier voor het bevoegd gezag moet maken, moet je precies opschrijven of het voldoet aan het Bouwbesluit. Dat is zwart-wit. Je mag dus niet zeggen: het voldoet een beetje. Het inmiddels beroemde voorbeeld is het traphekje. Is een traphekje 2 centimeter te laag, dan moet het hersteld worden: 2 centimeter erbij. Dat zegt de minister ook. Natuurlijk vraagt iedereen zich af of dat nou wel handig is, omdat je proportioneel toch moet kunnen afwijken. Dat vind ik vanzelfsprekend. Maar de kwaliteitsborger mag dat niet, want die moet volgens de wet zwart-wit beoordelen. Er is nu een heel gesprek gaande binnen de kring van de gemeentes, maar ook met het departement. De kwaliteitsborger moet dus aan het bevoegd gezag, aan de gemeente, melden dat het traphekje 2 centimeter te laag is. Dan moet de gemeente zeggen of ze het accepteren of gedogen of niet. De suggestie is dat je dan twee verklaringen krijgt. Eén verklaring is die van de kwaliteitsborger: u voldoet niet aan de eisen. En er komt er eentje bij van de gemeente: u voldoet wel aan de eisen; ik gedoog het. Is dat de bedoeling? Het is nergens vastgelegd. Dat is een suggestie die in uw brieven staat. Maar dit moet toch klip-en-klaar zijn voor de mensen.”

Kamerstukken I 2023/24, 34453, AP, p. 13.

Minister De Jonge:

(…)

“Gemeenten hebben wel gezegd: laat ons daar nou een beetje samen in optrekken, zodat er ook een soort gemeentelijke praxis ontstaat. Dat is ook voor bouwende bedrijven natuurlijk wel fijn, want dan weten ze waar ze aan toen zijn. Dat is de reden dat we hebben gezegd: laten we dan tot dat handhavingskader komen. Ik denk dat het moet lukken om dat handhavingskader in oktober gereed te hebben. We werken daar ook samen aan.

Daar komt nog de volgende vraag van de gemeenten bij. Zou er nou ook een ambtshalve verklaring mogelijk zijn? Die ambtshalve verklaring dekt dan eigenlijk de situatie af die de heer Crone beschrijft. Er is namelijk niet een dossier dat verklaart dat er volledig in overeenstemming met het Bouwbesluit is gebouwd. Dus de verklaring is niet afgegeven. Er is wel een verklarende tekst met wat er dan nog niet aan klopt afgegeven. De gemeente zegt: als je daar als gemeente niet een ambtshalve verklaring bij levert, dan moet je de facto een soort gedoogbesluit nemen. Daarvan zeggen onze juristen dat dit eigenlijk helemaal geen probleem is, omdat gemeenten de mogelijkheid om een gedoogbesluit te nemen op tal van terreinen hanteren; dat is gewoon de Algemene wet bestuursrecht. Maar ik vind het helemaal geen probleem om te kijken of dat vervangen zou kunnen worden door een ambtshalve verklaring, die bijvoorbeeld verklaart: "We hebben gezien dat het net niet helemaal in overeenstemming is met het Bouwbesluit. Het toilet is, pak 'm beet, geen 90 centimeter maar 87, maar het is ook nogal disproportioneel als je nu dat hele toilet laat uitbreken en de muur 3 centimeter moet verzetten. Dat hoeft dan ook weer niet." Dus dat is dan een soort afzegenen van het eindwerk en het eindresultaat. Ik vind het prima om met zo'n ambtshalve verklaring te werken. Het hoeft niet, maar het zou kunnen voor die gevallen waarin handhaving van het herstel niet proportioneel is. Kortom, wij komen met dat handhavingskader in oktober. Die vraag van de VNG wil ik in dat handhavingskader meenemen.”

Kamerstukken I 2023/24, 34453, AP, p. 17.

De heer Rietkerk (CDA):

(...)

'De tweede toezegging heeft te maken met het handhavingskader voor het gemeentebestuur. De heer Crone refereert aan zijn eigen praktijk. Ik heb veel samengewerkt met gemeentebesturen in het Overijsselse. Het handhavingskader heeft ook iets in zich van dat je niet blind zwart-wit ziet, maar dat je op basis van het kader beleid formuleert. Kan de minister aangeven wanneer dat handhavingskader van de gemeenten bekend is? Ik hoorde hem volgens mij zeggen dat dit oktober 2023 is."

Kamerstukken I 2023/24, 34453, AP, p. 20.

Minister De Jonge:

(...)

"Dan de toezeggingen zoals de heer Rietkerk die heeft ontfutseld en heeft gehoord. Allereerst het overgangsrecht. Ik ben zeer bereid om even goed uit te werken, ook op papier, hoe dat in elkaar zit. Het tweede is dat handhavingskader. Ik denk dat het zinvol is om dat te gaan maken met gemeenten. Dat geeft voor de bouwpraktijk ook voorspelbaarheid. Ik denk dus dat dat een goed ding is om te maken. Dat moet in oktober klaar zijn."Historie