36.469

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedureDit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter aanpassing van enkele bepalingen in de geschillenregeling en bevat een verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (kapitaalverschaffers).

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet de effectiviteit van de geschillenregeling te verbeteren door enkele procedurele onderdelen aan te passen. De geschillenregeling is ingevoerd in 1989 en ziet op het beëindigen van geschillen tussen aandeelhouders met behulp van een door de rechter bevolen overdracht van aandelen. Onderhavig wetsvoorstel brengt de geschillenregeling bij de tijd. Zo verruimt het onder andere de gronden waarop en aan wie de verschillende onderdelen van de geschillenregelingsprocedure kunnen worden toegewezen en wordt de procedure bij de ondernemingskamer neergelegd, in plaats van bij de rechtbank. Ook regelt het voorstel dat de uitstotingsprocedure, de procedure tot gedwongen overgang van stemrecht en de uittredingsprocedure voortaan ieder als verzoekschriftprocedure worden gevoerd, in plaats van als dagvaardingsprocedure. Naast een aanpassing van de geschillenregeling betreft het wetsvoorstel een verduidelijking van de voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêteprocedure voor kapitaalverschaffers van beursvennootschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 mei 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2023

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

12