Dit wetsvoorstel voorziet in de verbetering van wetten op het terrein van het ministerie van OCW of op het terrein van andere ministeries voor zover die wetten samenhang hebben met OCW-wetgeving. Het gaat om correcties van verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies, wetstechnische verbeteringen en herformuleringen, alsmede het schrappen van dode letters.

De wijzigingen in deze Reparatiewet zien op de volgende onderwerpen:

 • codificatie uitvoeringspraktijk minimaal aantal uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs;
 • verduidelijking aantal te accommoderen uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs;
 • toevoeging van de term “onverwijld” voor de melding van de schorsing in het voortgezet onderwijs aan de Inspectie van het onderwijs;
 • explicitering dat bezitter van het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek voor voortgezet onderwijs ook in het mbo bevoegd is om les te geven;
 • verruiming delegatiegrondslag naar ministeriële regeling voor vaststelling relevante getuigschriften voor onderwijsondersteunende werkzaamheden in het mbo;
 • van toepassing verklaring van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
 • creëren van een grondslag in de Wet op de NWO om bij ministeriële regeling een controleprotocol voor accountants te kunnen vaststellen;
 • vervanging van “laagst vastgestelde draagkracht” naar “hoogst vastgestelde draagkracht” in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de Wet studiefinanciering BES (WSF BES);
 • verruiming van de termijn voor aanspraak op de opstarttoelage en de betalingstermijn in de WSF BES.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 2 april 2024 met algemene stemmen aangenomen bij de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2023

titel

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 2024)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken.
 • 2. 
  Artikel XI, onderdeel I, en artikel XV, onderdeel M, van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 april 2022.
 • 3. 
  Artikel XIII, onderdeel W, en artikel XXIII, onderdelen L en HH, van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2024.
 • 4. 
  Artikel XXII van deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Documenten

20