Stemming moties Wonen en bouwen in NederlandVerslag van de vergadering van 14 mei 2024 (2023/2024 nr. 31)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wonen en bouwen in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wonen en bouwen in Nederland,

te weten:

  • de motie-Kemperman c.s. over het verduurzamen van woningen (36410-VII, letter E);
  • de motie-Kemperman over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen (36410-VII, letter F);
  • de motie-Rietkerk c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid (36410-VII, letter H).

(Zie vergadering van 23 april 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Wij stemmen allereerst over de motie 36410-VII, letter E, de motie van het lid Kemperman cum suis over het verduurzamen van woningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Meijer namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Meijer i (VVD):

Graag een stemverklaring over alle drie de moties, als u dat toestaat, voorzitter. De motie van de heer Kemperman over verduurzamen zullen wij steunen, met de aantekening dat de ambitie op het punt van verduurzamen niet omlaaggaat maar de fasering wel aangepast kan worden.

Dan de motie over delen is vermenigvuldigen. Op zich kunnen wij de intentie steunen. We hebben in het debat ook gepleit voor het beter benutten van de bestaande voorraad en het wegnemen van belemmeringen, maar in wezen is deze motie een amendement. Het kost 400 miljoen zonder dat een afweging binnen het Belastingplan hierbij aanwezig is. Dus om die reden steunen we de intentie maar niet de motie.

De motie van de heer Rietkerk onder letter H, over de contouren, zullen wij steunen omdat hiermee in ieder geval de mogelijkheid om het spreekwoordelijke straatje erbij te bouwen vergroot zou kunnen worden.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Rietkerk namens het CDA, niet over zijn eigen motie natuurlijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rietkerk i (CDA):

Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie stemt voor de motie van de heer Kemperman over eerst wonen en dan verduurzamen, omdat er dan ook meer en sneller duurzame huurwoningen bij kunnen komen en de ambitie voor de bestaande voorraad vastgehouden kan worden en misschien wat langer duurt.

Dan de motie van de heer Kemperman over delen is vermenigvuldigen. De gedachte is sympathiek maar de CDA-fractie zal tegenstemmen omdat de uitvoering van de motie ruim 400 miljoen kost en dit bedrag niet is gedekt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rietkerk.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kemperman c.s. (36410-VII, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36410-VII, letter F, de motie van het lid Kemperman over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kemperman (36410-VII, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, FVD, de PvdD, JA21 en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de VVD, de ChristenUnie en 50PLUS ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij ten slotte over de motie 36410-VII, letter H, de motie van het lid Rietkerk cum suis over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (36410-VII, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, de SGP, het CDA, Volt, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, de PVV, de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.