Stemming moties Wet versterking participatie op decentraal niveauVerslag van de vergadering van 4 juni 2024 (2023/2024 nr. 34)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet versterking participatie op decentraal niveau

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau),

te weten:

  • de motie-Roovers c.s. over het definiëren van lokaal verankerde partijen (36210, letter E);
  • de motie-Hartog c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire (36210, letter F).

(Zie vergadering van 28 mei 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36210, letter E, de motie van het lid Roovers c.s. over het definiëren van lokaal verankerde partijen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Deze motie is erop gericht om het uitdaagrecht te laten liggen bij de betrokkenheid en het eigenaarschap van ingezetenen en maatschappelijke partijen, maar dan moet het wel lokaal verankerd zijn. Juist dat laatste past bij de wens van de SGP dat er nadere eisen worden gesteld aan de representativiteit van belangenorganisaties. In dit geval wordt de lokale verankering extra benadrukt, waardoor de representativiteit bij het uitdaagrecht beter wordt geborgd. Daarom steunt de SGP deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Roovers c.s. (36210, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, Volt, de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij ten slotte over de motie 36210, letter F, de motie van het lid Hartog c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Hartog c.s. (36210, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, FVD, de SP, de PvdD, de VVD, JA21, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en BBB ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.