E100066
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-05-2011

E100066 - Mededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukkenDe Europese Commissie analyseert in deze mededeling hoe handel de economische groei en de werkgelegenheid aanjaagt. Er wordt een strategie voorgesteld om handelsbelemmeringen af te bouwen, wereldmarkten te openen en Europese ondernemingen in staat te stellen een eerlijk aandeel te verwerven. Drie voordelen van handel voor Europa worden belicht: grotere economische groei, een positieve impact op de werkgelegenheid en een grotere verscheidenheid aan goederen en diensten en lagere prijzen voor de consument. De Commissie wil het handelsbeleid inzetten om uit de economische crisis te komen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft op 24 mei 2011 het verslag schfitelijk overleg over deze mededeling besproken en deze onder voorbehoud voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 21 december 2010 heeft de Raad via een schriftelijke procedure conclusies aangenomen met betrekking tot deze mededeling.


Kerngegevens

volledige titel

Handel, groei en wereldvraagstukken Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie

document Europese Commissie

COM(2010)612PDF-document, d.d. 9 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De bewindslieden van het minister van EL&I hebben op 23 mei 2011 gereageerd. Zij gaan onder meer in op de deregulering van financiële markten, een internationaal kader voor investeringsbescherming, overheidsaanbestedingen en de transparantie van handel. Op 24 mei 2011 heeft de commissie EZ deze reactie besproken en onder voorbehoud voor kennisgeving aangenomen.

Op 15 maart 2011 heeft de commissie EZ besloten dat namens de fractie van de SP een brief wordt verzonden aan de regering. De leden van de fractie van de PvdA sluiten zich voor een deel aan bij de brief. Op 16 maart 2011 is de brief verstuurd aan de minister en de staatssecretaris van EL&I. De fractie van de SP gaat onder meer in op verdere liberalisering en deregulering en de af te sluiten investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO's) door de EU.

De commissie EZ heeft de brief van de minister en staatssecretaris van EL&I van 4 februari 2011 met de kabinetsreactie op de handelsmededeling en de brief van de minister en staatssecretaris van EL&I van 16 februari 2011 in reactie op brief van 7 december 2010 op 22 februari 2011 besproken. De SP-fractie beslist deze week of zij inbreng wenst te leveren voor een brief aan de regering.

De minister en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben op 16 februari 2011 geantwoord. In de brief stellen zij onder meer dat zij geen aanleiding zien om binnen de Europese context aan te dringen op een onderzoek naar de risico’s van verdere liberalisering en deregulering van financiële markten, alvorens het Europese handels- en investeringsbeleid verder wordt uitgewerkt.

De brief op basis van inbreng van de SP-fractie werd op 7 december 2010 verstuurd. De SP-fractie laat daarin weten graag de appreciatie door de regering over deze mededeling te vernemen en in het bijzonder wat daarin de overwegingen zijn ten aanzien van onder meer multilaterale en bilaterale handelsliberaliseringsinitiatieven en investeringsverdragen. Zij vernemen daarbij ook graag waar volgens de regering de Nederlandse belangen met name liggen. Ten slotte zouden de leden graag het standpunt van de regering vernemen aangaande de oproep van het Europees Parlement om voortaan sociale clausules op te nemen in alle vrijhandelsverdragen.

De commissie heeft op 16 november 2010 besloten om op 30 november 2010 inbreng te leveren over onderhavige mededeling. Op 30 november 2010 heeft de SP-fractie inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering. Op basis hiervan werd door de staf een conceptbrief opgesteld die aan de leden van de commissie werd verzonden.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Nederland onderschrijft in het BNC-fiche de notie dat open handel en investeringen van groot belang zijn voor de Europese economie. Dit geldt voor Nederland, als handelsland, nog meer dan voor de meeste andere lidstaten. Daarom is Nederland ook voorstander van intensivering van onderhandelingen in de lopende WTO-ronde, zodat die in 2011 tot een succesvol einde kunnen worden gebracht. De G20 gaven hiertoe onlangs de aanzet, vooral op aandrang van Europese leden daarvan.

De door de Commissie beoogde grotere assertiviteit in het optreden tegen handelsbelemmeringen elders en - vermeend - oneerlijke handelspraktijken ligt in lijn met het in het regeerakkoord opgenomen streven naar een "level playing field" voor Nederlandse (en Europese) bedrijven. Het aangekondigde jaarlijkse rapport over handels- en investeringsbarrières kan nuttige aanknopingspunten opleveren. Hierbij dient wel enige voorzichtigheid in acht te worden genomen, bijvoorbeeld waar het gaat om exportbelastingen van de armste ontwikkelingslanden. Nederland onderschrijft dat goede bescherming van intellectuele eigendomsrechten in derde landen en handhaving daarvan belangrijk zijn voor het innovatief vermogen van onze ondernemingen.

Op 4 februari 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief gestuurd aan de Eerste Kamer met de reactie van het kabinet op de mededeling over handel. In de bijlage bij de brief staat cijferinformatie over de Nederlandse invoer en uitvoer.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie analyseert in deze mededeling hoe het handel- en investeringsbeleid van de EU de economische groei en de werkgelegenheid stimuleert. Drie voordelen van handel voor Europa worden belicht: grotere economische groei, een positieve impact op de werkgelegenheid en een grotere verscheidenheid aan goederen en diensten en lagere prijzen voor de consument. De Commissie wil het handelsbeleid inzetten om uit de economische crisis te komen. De Europese Commissie stelt onder meer voor:

  • haar onderhandelingen binnen de WTO en met belangrijke handelspartners af te ronden;
  • de handelsbetrekkingen met haar strategische partners te verdiepen, met het accent op de bestrijding van niet-tarifaire handelsbelemmeringen;
  • een mededeling uit te brengen over mogelijke steunmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun internationale activiteiten willen ontwikkelen;
  • ervoor te zorgen dat de handel eerlijk verloopt en dat de rechten van de EU-burgers daadwerkelijk worden nageleefd;
  • de strategie voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen te herzien; alsook de douaneregelgeving inzake de handhaving van deze rechten aan de EU-grens;
  • vanaf 2010 een jaarlijks verslag op te stellen over de handels- en investeringsbelemmeringen voor de Europese Voorjaarsraad.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 28 februari 2011 is het ontwerpverslag van de rapporteur van de commissie Internationale Handel (INTA) over de mededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken gepubliceerd. De rapporteur stelt dat de mededeling geen lange termijn strategie biedt voor de toekomst.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen