Dinsdag 28 september 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

Bespreking brief en status toezeggingen


9.
Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

Bespreking stand van zakenbrief en verslag nader schriftelijk overleg

11.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Procedure

15.
Steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven

Brief van 24 september 2021 (35420, BG)

Bespreking

17.
Rondvraag


Korte aantekeningen