27.216

Concessiewet personenvervoer per treinDit wetsvoorstel introduceert in de Wet personenvervoer 2000 (26.456) een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein en het hogesnelheidsvervoer en geeft bepalingen voor het verlenen van meerjarige rechten met betrekking tot de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit.

Hiermee wordt marktwerking in het openbaar vervoer per trein geïntroduceerd. De regeling biedt ruimte voor concurrentie op het gebied van kwaliteit en prijs. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de kabinetsvisie op het openbaar vervoer per trein, zoals vastgelegd in de nota "De derde eeuw spoor" (26.464).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 april 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 april 2003 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en OSF is daarbij aantekening verleend. Tijdens de behandeling is de Motie-Wolfson (PvdA) c.s. inzake een meerjarig herstelplan voor achterstallig onderhoud aan infrastructuur en rollend materieel en voor een sociaal veiligheidsbeleid (27.482, 27.216, EK nr. 145f) ingediend. De motie is op 6 mei 2003 met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel voor een nieuwe Spoorwegwet (27.482).


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2000

titel

Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet personenvervoer per trein)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • de Rijksoverheid zal concessies uitgeven voor het landelijke vervoer en het hogesnelheidsvervoer,
  • regionale overheden krijgen stapsgewijs de verantwoordelijkheid voor het regionale personenvervoer per trein en de daarmee voor de integratie ervan met de overige vervoersmodaliteiten,
  • de concessie verlener kan voorschriften aan de concessie verbinden en in geval van aanbesteding moet een programma van eisen worden opgesteld, dit biedt de mogelijkheid
    • sturing te geven aan de kwaliteit van het openbaar vervoer, en
    • om voorwaarden te stellen omtrent informatieverstrekking en tarieven,
    • er komt binnenkort een nieuw wetsvoorstel dat zorgt voor een algehele herziening van de spoorwegwetgeving.

Documenten