27.426

Kaderwet zelfstandige bestuursorganenDit wetsvoorstel schept een wettelijk kader waaraan regelingen met betrekking tot zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) moeten voldoen. Een zelfstandig bestuursorgaan is, volgens de definitie in het voorstel, een bestuursorgaan van de centrale overheid, dat bij wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur dan wel bij ministeriële regeling is bekleed met openbaar gezag. Een ZBO is niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister.

Met dit voorstel wordt beoogd de herkenbaarheid van het overheidsbestuur te vergroten. Het voorstel bevordert de eenheid binnen het recht met betrekking tot ZBO's en systematiseert en vereenvoudigt de wetgeving ten aanzien van ZBO's.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 maart 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2000

titel

Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten