28.025

Inwerkingtreding Reconstructiewet concentratiegebiedenDit voorstel wijzigt enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

Dit wetsvoorstel bevat, met het oog op de spoedige inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden, technische aanpassing van enige voorzieningen, waardoor de geldende wetgeving en de algemene en bijzondere inrichtingswetten niet uiteen gaan lopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de voorstellen 26.356, 27.835 en 27.836.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2001

titel

Wijziging van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Reconstructiewet concentratiegebieden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

8