26.356

Reconstructiewet concentratiegebiedenDit wetsvoorstel wil door een wijziging van inrichting van de concentratiegebieden varkenshouderij een positieve impuls geven aan zowel de agrarische structuur alsmede aan de kwaliteit van natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu.

Met de reconstructie moet de stapeling van problemen in de concentratiegebieden op voortvarende en onderling samenhangende wijze aangepakt worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 december 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 met algemene stemmen aangenomen. Tijdens de behandeling zijn de motie-Van Gennip (CDA) c.s. inzake het beschikbaar komen van voldoende middelen voor uitplaatsing, hervestiging, bedrijfsaanpassing e.d. en de motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake rechtsbescherming van betrokkenen bij de burgerlijke rechter ingediend. De motie-Van Gennip c.s. is later weer ingetrokken. De motie-Rabbinge c.s. is met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de voorstellen 28.025, 27.835 en 27.836.


Kerngegevens

ingediend

23 december 1998

titel

Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Aan de provincies wordt een centrale rol toegekend.

De concentratiegebieden omvatten globaal de Gelderse Vallei tezamen met Oost-Gelderland en Oost-Overijssel en het oosten van Noord-Brabant tezamen met Noord-Limburg.

De uitvoering van het reconstructieplan zal door middel van drie instrumenten plaatsvinden: 1. grondverwerving op vrijwillige basis gekoppeld aan financiële stimulansen (subsidieregels) voor bedrijfsbeëindiging, bedrijfsomschakeling of bedrijfsverplaatsing; 2. herverkaveling; 3. onteigening.


Documenten

20