26.568 (R1638)

Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingenDit voorstel van rijkswet implementeert richtlijn 98/44/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG L 213) in de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet.

De richtlijn heeft als doel het onderscheid te verduidelijken tussen wat wel of niet octrooieerbaar is met betrekking tot uitvindingen op het terrein van de biotechnologie. Zij waarborgt het vrije verkeer van geoctrooieerde biotechnologische producten door harmonisatie van de nationale wetgeving van de lidstaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 april 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

Na advisering door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (fracties VVD, CDA en D66) heeft het College van Senioren op 14 mei 2002 besloten het wetsvoorstel als politiek controversieel aan te merken. Aanleiding voor dit besluit was de val van het Kabinet-Kok II.

Op verzoek van de fracties van VVD, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is het voorstel in verband met de val van het Kabinet-Balkenende op 29 oktober 2002 door de Eerste Kamer opnieuw controversieel verklaard.

Door het aantreden van het Kabinet-Balkenende II is de politieke controversialiteit vervallen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 8 juni 2004. De behandeling is op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken in afwachting van een novelle aangehouden. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 2004, tezamen met de Novelle Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (29.739) (R1767), als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 1999

titel

Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18