28.267

Vervallen advies van de commissie voor vreemdelingenzaken voor oude zakenDit wetsvoorstel wijzigt de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV). Hierdoor komt, met terugwerkende kracht, de verplichting een groot aantal "oude gevallen" te horen te vervallen.

Met dit voorstel komt tevens de mogelijkheid om een groter aantal leden voor de ACV te benoemen, dan de Kaderwet Adviescolleges toelaat, te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 april 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2003 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 450 van 18 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 2002

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie vreemdelingenzaken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel I, onderdeel B werkt terug tot en met 1 april 2001


Documenten