28.639

Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaradenDit wetsvoorstel wijzigt de Mediawet. De wijzigingen zijn een uitvloeisel van het regeringsbeleid dat is vastgelegd in de notitie "Kabel, omroep en consument; pluriformiteit, betaalbaarheid en vrije keuze" (26.602)PDF-document en in de nota "Kabel en consument: marktwerking en digitalisering" (27.088)PDF-document.

De voorgestelde wijzigingen zijn gericht op het bevorderen van de concurrentie tussen de verschillende infrastructuren, de zorg van de overheid voor een pluriform en betaalbaar programma-aanbod en op invloed van de Nederlandse burgers op de samenstelling van het programma-aanbod op televisiezenders, die in de overgangsfase naar marktwerking en individuele keuzevrijheid het best gewaarborgd is bij programmaraden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 september 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 233 van 3 juni 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 356 van 20 juli 2004.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel 29.030.


Kerngegevens

ingediend

22 oktober 2002

titel

Wijziging van de Mediawet (het vervallen van de verspreidingsbeperking voor de programma's van lokale en regionale omroepinstellingen, wijziging van de doorgifteplicht via omroepnetwerken van de programma's van lokale omroepinstellingen, alsmede wijziging van bepalingen inzake programmaraden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel voorziet in:

  • het vervallen van de verspreidingsbeperking voor programma's van lokale en regionale omroepinstellingen;
  • wijziging van de doorgifteplicht via de kabel van de programma's van lokale omroepinstellingen;
  • bepalingen ter verbetering van het functioneren van programmaraden.

Documenten