23.207

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchtingHet wetsvoorstel verbetert de openheid over afstammingsgegevens.

Dit wetsvoorstel beoogt een regeling te geven voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van afstammingsgegevens van donoren bij kunstmatige bevruchting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 6 februari 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. De leden Hermann (GroenLinks) en Spoelman (PvdA) stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2002 zonder stemming aangenomen. De leden Kohnstamm, Hessing en Terlouw (allen D66) en Van Schijndel en mw. Schoondergang-Horikx (beiden GroenLinks) is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling is de motie-Timmerman-Buck (CDA) c.s. ingediend (23.207, EK nr. 3c) over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de familierechter in plaats van de bestuursrechter. De motie is op die dag aangehouden. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 1993

titel

Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

 • donorgegevens worden centraal opgeslagen door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Deze stichting ontvangt de donorgegevens van degene die kunstmatige bevruchting verricht of doen verrichten;
 • het gaat om drie categoriën van gegevens:
  • medische gegevens;
  • fysieke gegevens;
  • persoonlijke gegevens.

  Deze gegevens mogen afzonderlijk of in combinatie niet herleidbaar zijn tot de individuele donor.

 • tenslotte dienen de geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de donor verschaft te worden;
 • de medische gegevens van de donor worden op verzoek aan de huisarts van het kind verstrekt;
 • de niet-persoonsidentificerende gegevens van de donor worden op verzoek van het donorkind van 12 jaar of ouder verstrekt;
 • de persoonsidentificerende gegevens van de donor worden op verzoek van het donorkind van 16 jaar of ouder verstrekt, indien de donor met deze verstrekking schriftelijk instemt;
 • indien de donor niet met de verstrekking instemt kan toch tot verstrekking worden overgaan, als de belangen van het kind zo zwaar wegen dat verstrekking niet achterwege mag blijven;
 • de donorgegevens worden tenminste 80 jaren bewaard.

Documenten

18