Dit wetsvoorstel wijzigt de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster in verband met de integratie van de huidige publieke taken van de Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie in de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster).

Plaatsing van de Topografische Dienst buiten de organisatie van Defensie dient vergezeld te gaan van waarborgen die recht doen aan het gebruikersbelang van Defensie en die nakoming garanderen van verplichtingen opgenomen in of voortvloeiend uit internationale verdragen en NAVO-beleidsafspraken met betrekking tot levering van geografische informatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 410 van 28 oktober 2003.


Kerngegevens

ingediend

24 december 2002

titel

Wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers alsmede enkele andere wijzigingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6