29.046

Herstellen wetstechnische gebreken beleidsterrein Onderwijs, Cultuur en WetenschapDit wetsvoorstel herziet veschillende wetten op het gebied van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met verbeteringen van voornamelijk wetstechnische aard.

Met dit voorstel worden verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer wordt genoemd hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 november 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 17 van 27 januari 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 45 van 12 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2003

titel

Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCenW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat artikel XIII terugwerkt tot en met 1 augustus 1998 en de artikelen VI, VIII, onderdeel B, en IX, onderdeel E, terugwerken tot en met 1  augustus 2003, met dien verstande dat:

  • a. 
    artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 januari 1997,
  • b. 
    artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 52 van de Wet op de expertisecentra en 42c van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 februari 1997, en
  • c. 
    artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 89, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs tot en met 1  augustus 1998.

Documenten

7