28.994

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorgDit wetsvoorstel herziet het overeenkomstenstelsel in de zorg. Deze herziening past in de overgang van een centraal aanbodgericht systeem naar een decentraal vraaggericht stelsel. Hiermee wordt beoogd dat direct betrokken partijen beter gebruik maken van de mogelijkheden die zorgovereenkomsten bieden.

De maatregelen zijn nodig ter versterking van de regierol van de verzekeraars en vanwege het gebrek aan dynamiek in het huidige stelsel als gevolg van de binding aan verplichte landelijke overeenkomsten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Tijdens de behandeling op 30 november 2004 is de Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een evaluatiekader voor invoering van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) (EK 28.994 / 29.379, I) ingediend. De motie is op 7 december 2004 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Bij de plenaire behandeling werd de Ontwerp-AMvB restitutie HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11PDF-document betrokken.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel WTG ExPres (29.379).


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2003

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Hoofdlijnen

  • het afschaffen van de landelijk geldende uitkomsten van overleg (uvo's) en modelovereenkomsten in de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • het faciliteren van de contracteervrijheid voor verzekeraars en zorginstellingen
  • het wegnemen van (formele) belemmeringen voor zorgaanbieders gevestigd in een ander EU- of EER-land, of in een verdragsland, om zorg aan Nederlandse verzekerden te verlenen.


Documenten